Nio beviljade projekt 2013

Användardelen inom Rymdstyrelsens nationella Fjärranalysprogram tillkom år 2000 och hade för syfte att stödja användare och utvecklare inom fjärranalys.

Projektnamn

Modifierad satellitbaserad habitatmodell för tjäder för uppföljning av biodiversitetsvärden i sydsvenska skogar

Dnr
231/12
Företag
Brockmann Geomatics Sweden AB
Totalt beviljat bidrag
490 000 kr
Projektnamn

MERIS and hydroacoustic data for fisheries management, assessment of ecosystem status and identification of essential habitats in Sweden’s large lakes

Dnr
232/12
Företag
Brockmann Geomatics Sweden AB
Totalt beviljat bidrag
550 000 kr
Projektnamn

Satellitbaserad övervakning av våtmarker - Kartering av vegetation på öppna myrar

Dnr
230/12
Företag
Brockmann Geomatics Sweden AB
Totalt beviljat bidrag
400 000 kr
Projektnamn

Methods for monitoring forest and land cover changes from time series data sets in preparation for Sentinel-2

Dnr
229/12
Företag
Metria AB
Totalt beviljat bidrag
480 000 kr
Projektnamn

Saccess satellite supporting LIDAR derived forest management plans

Dnr
228/12
Företag
Metria AB
Totalt beviljat bidrag
200 000 kr
Projektnamn

Satellitdata för kartläggning av kusterosion

Dnr
226/12
Företag
Metria AB
Totalt beviljat bidrag
420 000 kr
Projektnamn

Förbättrad grönytekartering i urbana områden

Dnr
225/12
Företag
Metria AB
Totalt beviljat bidrag
280 000 kr
Projektnamn

Skoglig statistik för små områden

Dnr
219/12
Lärosäte
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Totalt beviljat bidrag
883 000 kr
Projektnamn

SACCESS data for the National Inventory of Landscapes (NILS)

Dnr
220/12
Lärosäte
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Totalt beviljat bidrag
960 000 kr