Satellitbaserad övervakning av våtmarker - Kartering av vegetation på öppna myrar

Projektet syftar till att, utifrån den spektralt homogena basklassningen från den operationella våtmarksövervakningen, ta fram en vegetationskarta för myrtyper.

Projektet har genomförts på uppdrag av och med finansiering från Naturvårdsverket och Rymdstyrelsen. Vidare har länsstyrelserna i Norrbottens, Dalarnas och Gävleborgs län bidragit med fältarbete och expertkunskap om myrvegetation.

Dnr
230/12
Företag
Brockmann Geomatics Sweden AB
2013
400 000 kr
Totalt beviljat bidrag
400 000 kr