Svenska rymdforskares samarbetsgrupp (SRS) hero
Avatar_023 (iStockphoto)
Forskning

Svenska rymdforskares samarbetsgrupp (SRS)

Mötesplats för rymdforskare

SRS är en sammanslutning av aktiva rymdforskare och rymdtekniker i Sverige med uppgift att verka för en positiv utveckling av svensk rymdforskning. Information, diskussion och samverkan är de tre ledorden för sammanslutningens verksamhet i dess arbete med att främja rymdforskningen, både internt och externt.

Svenska Rymdforskares Samarbetsgrupp 2021

Årets SRS-möte äger rum den 16 mars 2021. På grund av pandemin sker det digitalt och är begränsat till en förmiddag (8:30-12:15). För program och anmälan, se http://www.astro.lu.se/SRS2021/index.html

Svenska Rymdforskares Samarbetsgrupp 2020

Förra årets årsmöte var planerat att äga rum i Lund i början av mars 2020, men ställdes in på grund av pandemin. För att uppfylla föreningens formalia utfördes de nödvändiga omröstningarna digitalt i slutet av samma månad.

Om Svenska rymdforskares samarbetsgrupp

SRS leds av en ordförande, som även är ordförande för en beredningsgrupp med representanter för berörda forskarsamfund (aktuella namn finns under länken ”kontakt”). Enligt överenskommelse med Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) ska nämnda beredningsgrupp även fungera som den nationella Cosparkommittén. Svensk, nationell representant i Cospar är Johan Köhler (Rymdstyrelsen).

Rymdforskningen tog på allvar fart i början av 1960-talet och dess betydelse har hela tiden ökat sedan dess, inte minst tack vare den tekniska utvecklingen. Nya vetenskapliga discipliner har tillkommit och tillämpningarna har blivit flera.  Denna positiva utveckling har medfört ett ökat behov av en kreativ mötesplats för rymdforskningens olika aktörer.

Eftersom rymdforskningens förutsättningar har förändrats under resans gång så har även SRS försökt utveckla formerna för sitt agerande. Vid SRS-mötet i Kiruna den 11 september 2007 antogs därför nya stadgar, utformade för att hjälpa till att möta dessa förändringar och utmaningar. Vid mötet i Lund den 23-24 mars 2011 beslöts om vissa ändringar i stadgarna.

Svenska Rymdforskares Samarbetsgrupp som fram till 1967 hette Samarbetsgrupp för Svensk Rymdforskning (SSR) bildades på initiativ av Willy Stoffregen, föreståndare för dåvarande Uppsala Jonosfärobservatorium.

Det första mötet hölls den 21 maj 1964 vid UJO "för att diskutera vilken form svensk rymdforskning bör ha för att tillvarata de olika forskargruppernas intressen", citat från protokollet från det första mötet.