SACCESS data for the National Inventory of Landscapes (NILS)

Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS, http://www.slu.se/nils) är rikstäckande samplingbaserad landskapsinventering som finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av SLU. Inventeringen består av 631 rutor om 1 * 1 km som fältbesöks och flygbildstolkas. Riktade inventeringar av vissa naturtyper genomförs även i en yttre 5 * 5 km ruta. Det finns även ett behov av en heltäckande kartering av vegetationen i 5 * 5 km rutorna, men manuell flygbildstolkning har ansetts för arbetskrävande för detta.

Inom det aktuella utvecklingsprojektet som finansieras av Rymdstyrelsen och NILS inventeringen, undersöks i vilken utsträckning kombinationen av satellitdata från SACCESS databasen och data om vegetationens höjd och täthet från den nationella laserskanningen (NNH), kan användas för en automatiserad vegetationsindelning som sedan kan ligga till grund för en slutlig visuell bildtolkning av 5 * 5 km rutan. Dessutom undersöks i vilken utsträckning som laserdatat kan ersättas med 3D punktmoln från digital fotogrammetri. Projektet pågår under 2013 och 2014 och kommer att omfatta 12 stycken 5 * 5 km rutor i olika naturtyper i Sverige.

Dnr
220/12
Lärosäte
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
2013
360 000 kr
2014
600 000 kr
Totalt beviljat bidrag
960 000 kr