Modifierad satellitbaserad habitatmodell för tjäder för uppföljning av biodiversitetsvärden i sydsvenska skogar

Syftet med projektet är att revidera och ytterligare justera de ingående parametrarna baserat på expertråd och återkoppling från användare samt att analysera och utvärdera effekten på habitatmodellen för tjäder av att inkludera ytterligare stöddata tillsammans med erfarenheterna från ett utökat test i Jönköpings län.


Projektets mål är att bekräfta användbarheten hos den satellitbaserade metod för uppföljning av tjäder och skogslandskapets gröna infrastruktur i Sydsverige som tidigare har utvecklats och anpassa den vidare på grundval av erhållna resultat och återkoppling från användare. Metoden appliceras dessutom på satellitdata och tjäderinventeringsdata för ytterligare en tidpunkt och ett tidsintervall vilket medför ett väsentligt steg mot operationalisering, det vill säga kartering och modellering som genomförs med regelbundna mellanrum för att följa upp miljömål och ge underlag för olika rapporteringskrav.

Dnr
231/12
Företag
Brockmann Geomatics Sweden AB
2013
490 000 kr
Totalt beviljat bidrag
490 000 kr