Satellitdata för kartläggning av kusterosion

Kustområden är dynamiska och i ständig förändring. Delar av kustlinjen är utsatt för erosion medan andra domineras av deposition av sediment. Skånes kust är den mest utsatta i Sverige och som exempel kan nämnas att strandlinjen har flyttat sig flera hundra meter de senaste 50 åren i området kring Ystad (Sandhammaren och Löderup), Skåne. Användningen av dessa stränder förändras också ständigt till följd av exploatering och utveckling av infrastrukturen.

Detta projekt syftar till att använda fjärranalysdata och metoder, för att förbättra kunskapen och prediktioner av stranderosion, deposition och förändring av strandlinjen. Projektet har också som målsättning att öka kunskapen om de sedimentdynamiska processer som ständigt omformar stränder och geologi.
Statens geotekniska institut (SGI) är den myndighet som har ett nationellt övergripande ansvar för frågor om stranderosion. SGI fungerar också som expertmyndighet inom området. Under 2009 deltog SGI tillsammans med Metria i projektet CoastSat vilket delfinansierades av SNSB. Det föreliggande projektet kan delvis ses som en förlängning som bygger vidare på erfarenheterna från CoastSat. I projektet CoastSat studerades möjligheterna att identifiera förändringar i strandzonen och ett antal indikatorer för detta värderades. Flera av indikatorerna kan användas för att på en översiktlig nivå värdera förändringar. Med tillgång till bättre och kostnadsfria satellitbilder finns möjligheter att fördjupa studien för dessa indikatorer och använda dessa för riskbedömning av erosionsförhållanden. Bland dessa indikationer som ska studera i detta projekt återfinns vegetationsutveckling i dynlandskap samt vattendrag utmynning i strandlinjen.

Jordarternas fördelning på ytan och stratigrafiskt ner i marken är av stor betydelse för hur stranderosionen verkar. Hela Skånes kustzon karteras för närvarande av Sveriges Geologiska Undersökning inom projektet Skånestrand. Syftet med Skånestrand är att förbättra de tidigare karteringarna i den helt strandnära zonen och att skapa en sömlös geologisk kartering från land till hav. Kartläggningen innebär fältarbete på land och från fartyg och inkluderar provtagning, borrningar och hydro-akustiska metoder för havsbotten. Karteringen kommer att kompletteras med batymetriska lidarmätningar som genomförs under hösten 2012 i en gemensam mätning för de flesta kommuner i Skåne. Resultaten från Skånestrand kommer att presenteras under 2013 och 2014. Det finns också planer att fortsätta denna kartering längs Hallandskusten under nästkommande år.

En kartläggning av strandlinjens förändring kommer att genomföras med hjälp av satellitbildserier. Med hjälp av multitemporala satellitdata (SPOT-5) kommer områden längs kusten identifieras där vi kan kartera förändringar mellan olika år. Här används en relativ kalibrering mellan bilderna för att kompensera varierande radiometri. I områden med betydande förändringar sker en kartering av markanvändning i strandzonen för att kartera typ av förändring. Användningen av SPOT-5 data gör att metodiken är överförbar till Sentinel-2 data.

Dnr
226/12
Företag
Metria AB
2013
420 000 kr
Totalt beviljat bidrag
420 000 kr