Vad är atmosfären och vilka är dess delar? hero

Vad är atmosfären och vilka är dess delar?

Det skikt av gaser som finns runt jorden kallas för atmosfär. Atmosfären spelar en viktig roll för oss på jordytan, främst genom att den absorberar skadlig strålning från solen och kosmisk strålning från rymden.
Vad är atmosfären och vilka är dess delar?
Rymdstyrelsen
Publicerad
2019-03-15
Dela artikel:

Atmosfären är en gasblandning bestående av bland annat kväve och syre – som i vardagligt tal kallas för luft. Den möjliggör allt liv på jorden, inte bara för oss människor utan även djur och växter. 

Baserat på höjd och egenskaper brukar atmosfären delas in i olika lager. Det allra första lagret av atmosfären är troposfären, vilken börjar vid jordens markyta och sträcker sig mellan 8 till 14,5 kilometer upp. Det är den mest täta delen av atmosfären och nästan allt väder sker i denna region.

Strax ovanför troposfären börjar stratosfären, som sträcker sig 50 kilometer upp. I mitten av detta lager ligger ozonskiktet – som absorberar och sprider solens ultravioletta strålning. Den mer energirika kosmiska strålningen absorberas i den övre delen av stratosfären. 

Mesosfären är den kallaste delen av atmosfären där så kallade nattlysande moln ofta förekommer. Den börjar strax ovanför stratosfären och sträcker sig upp till 85 kilometer. Mesosfären är även en av de minst utforskade delarna av atmosfären – på grund av att den ligger under den minimala höjden för rymdfarkoster men ovan den maximala höjden för flygplan och höghöjdsballonger.

Nästa lager kallas termosfären som börjar strax ovanför mesosfären och sträcker sig 600 kilometer upp. I detta lager kretsar inte bara satelliter, utan det är även här norrsken uppstår och här som meteorer börjar bromsas in av jordens atmosfär. 

Utöver dessa lager har atmosfären även några andra viktiga delar. Kosmisk strålning och energirika partiklar bidrar på högre höjder till jonisering. Atmosfären blir på detta sätt joniserad, alltså elektriskt ledande, på hög höjd. Detta område kallas jonosfären, vilket överlappar mesosfären och termosfären, och gör radiokommunikation möjligt. Tätheten sjunker gradvis ju längre ut i rymden man kommer och därför kan ingen exakt övre gräns för vår atmosfär anges. Men det som kallas för exosfären är den yttersta förlängningen av atmosfären; som långsamt övergår i rymden.

Källa: Nasa, SMHI. 

Nasa

På den här bilden ser man hur jordens atmosfär, med dess olika lager, ser ut från rymden.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen