Bidragsprogrammet Industriell Rymdforskning syftar till att föra samman företag med akademi i forskningsnära teknik och tjänsteutvecklingsprojekt. Programmet vänder sig således till företag samt akademi dvs. universitet, högskolor och forskningsinstitut (U/H/I).
´
Publicerad
2022-10-26
Uppdaterad
2024-04-05
Sista ansökningsdag:
2024-06-03 00:00
Dela artikel:

Bakgrund

Rymdstyrelsen har i uppdrag att främja utvecklingen av svensk rymdverksamhet och rymdforskning. Ett av Rymdstyrelsens mål är att främja svensk rymdrelaterad industri och forskning samt användningen av rymdtekniska tillämpningar. Detta görs bland annat genom att stimulera samarbete mellan företag och akademi, vilket tidigare har åstadkommits genom programmen Nationellt Rymdtekniskt Forskningsprogram, NRFP, och dess motsvarighet för små och medelstora företag NRFP-SMF. De tidigare programmen har nu reviderats och slagits ihop till ett bidragsprogram som under första utlysningsomgången 2021 kallades Programmet för Industriell Rymdforskning, men nu förenklats till enbart Industriell Rymdforskning.

Syfte

Syftet med denna utlysning är att verka för att rymdverksamhet och rymdforskning ska bidra till kunskapssamhället och till industrins innovations- och konkurrenskraft genom att stärka forskningssamverkan mellan företag och akademi, inom områdena rymdteknik och rymddataexploatering.
Programmet ska också leda till ett effektivare nyttiggörande av forskningsresultat genom kommersialisering, licensiering eller offentliggörande av resultat samt ett fördjupat samspel mellan olika forskningsinstitutioner i Sverige. Genom att stimulera samverkan mellan olika aktörer vill vi även bidra till en teknologispridning mellan sektorer.

Programmets utformning

Utlysningen riktar sig till såväl stora företag som små och medelstora företag med driftställe i Sverige och gärna i samverkan mellan företag, som tillsammans med akademin (universitet, högskola och institut) bidrar till programmets syfte. Flera företagsparter och akademiska parter kan ingå i ett projekt. Observera dock att projekt ska koordineras av en företagspart och genomföras i aktivt samarbete med en eller flera akademiparter.
Genom utlysningen finansierar Rymdstyrelsen industriell forskning.

All information finns i utlysningstexten (PDF)

Viktiga datum

  • Sista ansökningsdag:  3 juni 2024
  • Tilldelningsbeslut meddelas senast:  31 juli 2024
  • Projektstart planeras till tidigast:  5 augusti 2024
  • Slutrapporteringsdatum planeras till senast: 4 juni 2027

Ansökningshandlingar och instruktioner

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och vara Rymdstyrelsen tillhanda vid utlysningens stängningsdatum.
Ansökan ska bestå av följande dokument:

Försättsblad till ansökan inom Industriell Rymdforskning (PDF)

Projektbeskrivningsmall Industriell Rymdforskning (Word)

CV-bilaga (Word)

Ansökningshandlingarna skickas till: application@snsa.se med ämne: Utlysning Industriell Rymdforskning ”Projekttitel”

Start och redovisning av projekt

När Rymdstyrelsen har beviljat ett projektbidrag så ska projektparterna underteckna blanketten ”Godkännande av projektvillkor”. Koordinerande projektpart ska, efter att ha undertecknat ”Godkännande av projektvillkor”, förse Rymdstyrelsen med en populärvetenskaplig beskrivning av projektet. Avsikten är att använda denna i Rymdstyrelsens informationsspridning.

Rapportering

Lägesrapportering

Uppnådda resultat inom projektet ska rapporteras halvårsvis, i maj och november. Lägesrapporteringen av projektet görs på Rymdstyrelsens blankett:

Lägesrapporter skickas enbart elektroniskt till: rymdstyrelsen@snsa.se.

Slutredovisning

Slutredovisningen består av två separata delar; en ekonomisk och en teknisk slutrapport.

Ekonomisk slutrapport
Den ekonomiska slutrapporteringen av projektet görs på Rymdstyrelsens blankett

Teknisk slutrapport
Den tekniska slutrapporten görs på Rymdstyrelsens blankett:

Teknisk slutrapport enligt ovan skickas tillsammans med den signerade ekonomiska slutrapporten till: rymdstyrelsen@snsa.se.

OBS! Innehåller slutrapporten information där sekretess bör beaktas, skickas rapporten enbart via fysisk post till: Rymdstyrelsen, Box 4006, 171 04 SOLNA. Eventuell sekretessbelagd information ska även markeras tydligt på aktuell sida i slutrapporten.

Kontaktpersoner angående utlysningen

Samieh Alissa, samieh.alissa@snsa.se,  08 – 409 077 81