Hero Image
Nasa Goddard
Innovation

Nationellt rymdtekniskt forskningsprogram, NRFP

Stärker forskningssamverkan på det rymdtekniska området

NRFP ska stärka forskningssamverkan på det rymdtekniska området mellan näringsliv och forskningsinstitutioner vilket syftar på universitet, högskolor och forskningsinstitut. Forskningsprojekten skall främja relevans och kvalitet i forskningen samt bidra till industrins kunskapsutveckling och konkurrenskraft. Programmet skall leda till effektivare nyttiggöranden av forskningsresultaten och ett fördjupat samspel mellan olika forskningsinstitutioner i Sverige.
Publicerad
2018-10-19

NRFP är ett industrinära samverkansprogram som i sin första omgång pågick under perioden 2007-2010 med en offentlig programbudget på 22 miljoner kronor under förutsättning att industriparterna bidrar med lika mycket i form av egna insatser. Rymdstyrelsen beslutade under 2011 att förlänga detta program över ytterligare en fyraårsperiod fram till 2014 med en total offentlig programbudget på 30 miljoner kronor. Nu har en tredje omgång utlysts, för perioden 2015 – 2018. Den här gången med en ytterligare ökad offentlig programbudget som nu uppgår till 34 miljoner kronor.

Under hösten 2009 genomfördes en halvtidsutvärdering av NRFP. Genomlysningen av NRFP gjordes på ett relativt tidigt stadium varför det blev svårt att påvisa tydliga effekter för deltagande organisationer. Dock fastslås att utsikterna för att programmet i framtiden skall bidra till att uppfylla de mål som stipulerats vara ytterst goda och mycket har redan uppnått.

NRFP omgång tre

Den tredje omgången av NRFP pågick mellan 2015-2018. Slutpresentationerna hölls i november 2018. Läs mer och ladda hem presentationerna.