eoMapper - vidareutveckling för ökade mervärden och kundnytta

EoMapper är en plattform för fjärranalystjänster med inriktning mot jordbrukstillämpningar på en global skala. Plattformen började utvecklas hösten 2016 med finansiering från Rymdstyrelsen. Med molntjänster, globala API:er och Google Earth Engines infrastruktur för fjärranalys och geoanalys kan Geografiska informationsbyrån erbjuda beslutstöd och styrfiler för precisionsodling för lantbruk globalt. Instegskostnaderna för att utnyttja tjänsten är låga eftersom inga databaser behöver byggas upp i förväg och den kostnad som uppstår är kopplad till faktisk användning. För lantbrukaren består värdet i att all information samlas på ett ställe och att det går att följa utvecklingen på fältet och jämföra utvecklingen under, och mellan, olika år.

Inom detta projekt har plattformen vidareutvecklats och en avknoppning för den australiensiska marknaden, NitroSense, har tagits fram i samarbete med det australiska företaget Legumen. De har utvecklat algoritmer för att med hög precision mäta kvävehalten i grödor baserat på data från Sentinel-2, vilket är fokus vid introduktionen i Australien. Dessa algoritmer är implementerade i NitroSense och det planeras också för en sydamerikansk version.
Inom projektet har, förutom att bygga NitroSense och att modularisera hela programpaketet för kommande regionala anpassningar ytterligare ett antal valbara index implementerats (NDVI, NDGR, NDRE, NSWIR, RE och tidigare MSAVI2), information om graddagar och avgränsning av lågproduktiv mark för specifika fält,

I NitroSense visas alla fälten inom ett jordbruk (en användare) med information per fält i ett antal kolumner: Namn på fältet, bild på senaste N-klassning, kurva med vegetationsindex över tid, datum för sådd, grödestadium.

Dnr
94/18
Företag
Geografiska Informationsbyrån i Stockholm AB
2018
375 000 kr
2019
125 000 kr
Totalt beviljat bidrag
500 000 kr