Hero Image
Nasa

eoMapper - vidareutveckling för ökade mervärden och kundnytta

Geografiska Informationsbyrån har utvecklat en webplattform, eoMapper, för att tillgängliggöra fjärranalystjänster till lantbrukssektorn. Inom ett pågående pilotprojekt med ett globalt kemiföretag har ett antal nödvändiga förbättringar identifierats för att eoMapper ska kunna konkurrera på den marknaden.

Projektets mål är därför att implementera stöd för kalibrering till markreflektans av Sentinel-2-data, som är det främsta underlaget till analyser i plattformen idag. Tidsserier ska sedan användas både för avgränsning av lågproduktiv mark och tester med maskininlärning för klassificering av grödor. Tidigare utveckling kring integration av meteorologiska data ska implementeras.

Dnr
94/18
Företag
Geografiska Informationsbyrån i Stockholm AB
2018
375 000 kr
2019
125 000 kr
Totalt beviljat bidrag
500 000 kr