Bränsletypskartor för brandrisk

Projektets övergripande mål är att ta fram underlag för klassificering av bränsletyper i skogen, som påverkar brandförlopp, med hjälp av fjärranalys. Underlaget ska kunna användas i ett framtida
beslutstödssystem för att vidta förebyggande åtgärder, bedöma risker, beslutsstöd under akuta insatser, i operativ planering samt vid uppföljning och utvärdering efter brand.

Delprojektmål för projektet är:

1. Studera resultat från tidigare studier som har fokuserat på användningen av fjärranalys vid skogsbränder och sammanfatta dessa i en litteraturstudie

2. Ta fram ett system för klassificering av bränsletyper som anpassas till de svenska ekologiskaoch brandegenskaperna, baserat på erfarenheter och kunskaper från andra länder med befintliga bränsleklassificeringar

3. Kartering av nya tematiska element som beskriver bränsletyper i alla naturliga landskapselement med hjälp av vidareutvecklade fjärranalysmetoder

4. Framtagning av beslutträd som väger samman de geodata som ska användas för att erhålla bränsletypsklasser

Effektmålet för projektet Sverige ska ha ett implementerat och fungerande bränsleklassificeringssystem.

Satusrapport

Diarienummer
222/13
Företag
Metria
2014
310 000 kr
2015
170 000 kr
Total
480 000 kr