Skogskartering med satellitdata och LIDAR

Projektets idé är att nyttja multitemporala satellitdata tillsammans med laserdata och skogliga beståndsdata för att följa skogstillväxt och att kartera produktiv skogsmark med hög noggrannhet. Resultaten ska komma i direkt användning för skoglig planering vid Holmen Skog AB (Holmen).
Genom att använde det satellitdata som finns inom Saccessdatabasen och i kombination med de data som samlas in för den nya nationella höjddatabasen (NNH) över Sverige kommer nya förädlade geodata  att kunna lanseras för en mängd olika ändamål. De data som ska användas för NNH bygger på en laserskanning av hela landet som ska pågå under cirka 4 år med start 2009. Den nya höjddatabasen beräknas vara klar inom ytterligare tre år. Laserskannande data som samlas in kan dock börja användas cirka 6 månader efter insamling.
Denna nationella laserskanning har ingen planerad uppdatering varför det är väsentligt med förädlade produkter som tidigt nyttjar data för vilka skanningstillfället ligger i närtid. Insamlade data över skogen är mycket användbara, men med tiden faller värdet på data då det inte visar det aktuella skogstillståndet.
Kombinationer av laserdata och satellitdata nyttjar goda egenskaper hos respektive data. Laserdata erbjuder detaljerad information om skogens struktur, inklusive skogshöjden. Satellitdata finns i långa tidsserier och kan separera olika trädslag vilket är väsentligt för skogsorganisationers behov. Bägge dataseten kommer att ha nationell täckning, men återfinns även över andra länder.
Holmens skogar beskrivs i ”gröna planer” där skogsdata återfinns tillsammans med information om marken och drivningsmöjligheter. Planerna beskriver hur skogen ska skötas för att både leverera skog till industrin och samtidigt behålla och utveckla skogarnas värden för skogsekologi och mångfald. Stora skogsområden med höga naturvärden är helt exkluderade från skogsbruk, men det finns också stora arealer, uppemot 300 000 hektar, som anses vara icke-produktiv – skogliga impediment. De inkluderar myrskogar och fjällnära skogar, men enligt Holmens uppskattningar kan så mycket som 20% av dessa skogar vara felaktigt karterade som impediment och är egentligen produktiv skogsmark. De miljöhänsyn som Holmen tar fokuserar på den produktiva skogsarealen och skulle denna utökas möjliggörs fler alternativ för den miljöhänsyn som tas.

Projektet sker i samarbete mellan Holmen och Metria. Holmen använder förädlade data i sin skogliga planering och ser flera värdefulla tillämpningar med laserdata i kombination med satellitdata och andra databaser framöver.

För 2011 är projektets mätbara mål:
• Insamling av detaljerade användarkrav inklusive beslut om testområde, en beskrivning av de naturliga förhållanden som gäller för problemställningen och tekniska specifikationer för resultaten.
• Utveckla operativa metoder för att kartera produktiv skog
• Genomföra en testkartering som utvärderas
• En beskrivning av ett operativt scenario och hur detta skulle kunna implementeras

Dnr
191/10
Företag
Metria Geoanalys
Totalt beviljat bidrag
245 000 kr