SAFER

SAFER startade i januari 2009 och skall egentligen avslutas december 2011 men är förlängt ytterligare tre månader. Drygt 50 organisationer är involverade leverantörer i projektet som har en budget på 40 miljoner Euro av vilka EU betalar drygt hälften. Totalt har 110 aktiveringar av tjänsten inom ERS utförts motsvarande för ESM är 150 aktiveringar av olika användare, både inom och utom Europa. Huvudmålet handlar om att uppdatera bastjänsten inom krisberedskap samt att utvärdera dess användning inom två prioritetsområden:

 SAFER-tjänsten Emergency Response Service (ERS)

Det första området är att förbättra den snabba insatsen under en pågående kris, till exempel leverera snabbkarteringar efter en naturkatastrof och referenskartor som visar hur området såg ut före katastrofen.
Referenskartor ska kunna levereras inom åtta timmar. De kan baseras på redan tillgängliga satellitdata (så kallad arkivdata) eller annan tillgänglig geodata tillsammans med andra intressanta data som befolkning och ekonomiska intressen.
Skadekartor ska kunna levereras inom 24 timmar och baseras på ny satellitdata över platsen tillsammans med andra tillgängliga geodata. Kartorna inkluderar information om tidpunkten för katastrofen och dess omfattning. Exempel på skadekarta visas nedan, oljespill Norge februari 2011.

SAFER-tjänsten Emergency Support Mapping (ESM)

Det andra området handlar om att ta fram information relaterat till beredskap och förebyggande fas innan en katastrof inträffar samt till återuppbyggnad och rekonstruktion en tid efter en katastrof. De tjänster som utvecklats svarar upp mot många olika typer av katastroftjänster för operativa krav på tillgänglighet och användbarhet. Exempel på ESM kartering visas nedan, en kartering av alla flyktingläger i Afgoye korridoren Somalia.

Arbetet har handlat mycket om att tillsammans hitta standarder för leverans av produkter samt etablera användargrupper. För att stödja den tekniska produktionen har en arbetsgrupp arbetat enbart med utveckling av produkter och tjänster. Resultatet har blivit att nya tjänster tagits fram samt att existerande tjänster har förbättrats.


Engagemang av samt kunskapsutbyte med användare har skett genom projektet LinkER samt användarmöten i SAFER.
Man har även haft en organisation för rutinmässig validering av alla produkter. Dels genom intern kvalitetskontroll inom projektets olika delar, där partnerorganisationerna godkänner varandras produkter, dels genom ett särskilt delprojekt som arbetat enbart med validering och kvalitetssäkring och utfört slumpvis kontroll av ett urval av de levererade tjänsterna.

 

Dnr
178/09
Företag
Metria Geoanalys
Totalt beviljat bidrag
159 000 kr