Absorberande partiklars påverkan på moln i klimatsystemet

I luften omkring oss svävar små partiklar (aerosoler) som oftast är mindre än en mikrometer i diameter. Trots deras ringa storlek så är aerosolerna viktiga ur miljö-, klimat- och hälsosynpunkt. I detta projekt kommer vi undersöka hur aerosolpartiklar som absorberar solstrålning, t.ex. sot- och stoftpartiklar, påverkar molnbildning, strålning och klimat. Stora mängder absorberande partiklar från skogsbränder, industrier och öknar transporteras under delar av året ut över molntäckta havsområden, t.ex. sydöstra Atlanten och norra Indiska Oceanen. Även om partiklarna befinner sig ovanför molnen så påverkar de indirekt molnbildningen genom att de förändrar atmosfärens termodynamiska struktur. Partiklarna transporteras också långsamt vertikalt nedåt och då de når molntopparna kan de påverka bildningen av molndroppar. Aerosolpartiklars påverkan på moln och klimat är mycket svåra att observera. Vi kommer i detta projekt därför använda oss av data från en mängd olika satellitinstrument, och komplettera satellitobservationerna med detaljerad numerisk modellering och direkta mätningar. Med hjälp av dataanalysen och modellsimuleringarna kommer vi formulera och utvärdera en hypotes kring hur absorberande aerosoler påverkar molnbildning.

Diarienummer
163/17
Projektledare
Annica Ekman
Lärosäte
Stockholms universitet
2018
595 kkr
2019
1 211 kkr
2020
982 kkr
2021
600 kkr
Total
3 388 kkr