Kategorisering av urbana grönytor hero
Nasa

Kategorisering av urbana grönytor

Det övergripande projektmålet är att ytterligare utveckla metodiken från projektet Förbättrad grönytekartering i urbana områden, som drevs under 2013, för att utöka användbarheten och inverkan av statistik för grönytor.
De mätbara projektmålen är:
• Att utveckla, testa och utvärdera metoder för klassificering av urbana grönytor ur ett kvalitativt perspektiv:
- indelning i ett antal marktäckeklasser såsom gräsytor, urbana skogar eller delvis busk- och trädtäckt mark
- beräkning av ”gröna parametrar” rörande sammanhang och tillgänglighet
- avgränsning av signifikanta objekt som exempelvis alléer, enstaka träd och skogsdungar.
• Att testa två olika källor för objektshöjder och utvärdera deras respektive användbarhet för den här typen av klassificering: NH laserdata och VHR satellitdata.

Dnr
225/13
Företag
Metria AB
2014
140 000 kr
Totalt beviljat bidrag
140 000 kr