Hero Image
Esa

Remote sensing for monitoring coastal processes

Kunskap om erosion och sedimenttransport behövs både på lokal och regional nivå för att ha tillgång till ett tillförlitligt planerings- och beslutsunderlag för ny bebyggelse. Det behövs också för att kunna anpassa befintlig bebyggd miljö till risker för naturhändelser som kan leda till olyckor i form av erosion men också ras och översvämningar. Tillförlitliga och kostnadseffektiva yttäckande metoder behövs därför för att ta fram förändringar i kustområden när det gäller erosion och sedimenttransport.

Syftet med projektet CoastSat har varit att utveckla en metod som kan användas för att identifiera och övervaka erosionsprocesser i kustområden med satellitbilder. I projektet har definierats ett antal indikatorer för förändringar i strandnära områden och för dessa redovisas möjligheter och begränsningar i att identifiera erosions- och sedimentationsprocesser i kustområden.

Fjärranalys med satellitbilder har bedömts ha en stor potential för att kostnadseffektivt och snabbt översiktligt kunna studera förändringar och utvecklingstendenser av strandnära områden. Metodiken har tillämpats för ett område på Skånes sydkust och inom Ystads kommun. Möjligheterna till mer detaljerad kartering är emellertid begränsade, då upplösningen i bilderna inte är tillräckligt för att i detalj beskriva kustförändringar. För detaljerade inventeringar och analyser finns möjlighet att komplettera den översiktliga analysen med satellitbilder genom att använda flygbildstolkning och olika fältundersökningar.

Ett översiktligt övervakningssystem baserat på satelliter skulle kunna indikera var områden med kusterosion eller sedimentation pågår. Övervakningen kan göras regelbundet och täcka ett större kustområde. Indikerade områden kan vara relativt grovt avgränsade och användas som ett underlag för att klargöra behov av närmare undersökningar av erosionskänsliga områden i fält.

Det finns anledning att fortsätta utvecklingsarbetet för att se förutsättningar för analys med satellitbilder med hög upplösning. I en sådan mer detaljerad studie kan närmare klargöras med vilken noggrannhet förändringar kan karteras och kvantifieras i jämförelse med befintliga metoder samt hur en sådan metod kan ersätta eller komplettera dessa metoder. Här bör också ingå att värdera och jämföra kostnader och nytta med olika metoder i relation till behov av information i kustområden.

Ett sådant utvecklingsarbete bör bedrivas utifrån ett användarperspektiv och förslagsvis genomföras som praktiska tillämpningar i samarbete med kommuner och länsstyrelser

Dnr
191/08
Institution
Statens Geotekniska Institut
Totalt beviljat bidrag
400 000 kr