Odin hero
ESA/Gaia/DPAC, CC BY-SA 3.0 IGO

Odin

Satelliten Odin

Satelliten Odin sköts upp 2001. Dess instrument är fortfarande fullt fungerande och detta gör Odin till en ålderman bland satelliter. Odin är designad för att kunna kombinera astronomi och atmosfärsvetenskap. På astronomisidan har Odin utfört planerade mätningar och blivit ersatt av
mer moderna instrument, men mätningar av atmosfären pågår fortfarande då Odin ej har fått avlösning på det här området och att detta uppdrag aldrig helt blir klart. Atmosfären är i ständig förändring och värdet av Odins mätningar stiger för varje nytt år. Av speciellt intresse är att försöka urskilja långsiktiga trender, med fokus på den förväntade läkningen av ozonlagret. Mätningarna antyder att läkningen pågår men processen är så långsam att ytterligare år av mätningar behövs innan vi kan säga detta med full säkerhet. Vid sidan av det löpande arbetet med dataproduktion så är vår främsta uppgift nu att säkerställa kvalitén för långtidsstudier, för Odin visar trots allt en del ålderskrämpor. Vi måste därför noggrant analysera data för att fastställa hur Odins syn har förändrats över åren och korrigera för detta i det atmosfärsdata vi producerar.

Dnr
72/17
Projektledare
Kritell Pérot
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola
2019
434 kkr
2020
485 kkr
Totalt beviljat bidrag
919 kkr