Nationellt rymdtekniskt forskningsprogram för små och medelstora företag

NRFP-SMF 2016 är ett nationellt rymdtekniskt forskningsprogram för små och medelstora företag. Programmet syftar till att föra samman mindre svenska företag med svensk akademi i forskningsnära teknikutvecklingsprojekt. NRFP-SMF är således ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag samt svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut (U/H/I).
´
Publicerad
2018-05-03
Sista ansökningsdag:
2016-05-06 23:59
Dela artikel:

Bakgrund

Ett av Rymdstyrelsens mål är att främja samarbete mellan industri och akademi för stärkta teknikforskningsmiljöer i Sverige. Fördelningen av Rymdstyrelsens medel mellan olika verksamhetsområden baseras på en avvägning av var det finns utvecklingsprojekt för svensk industri och vilken betydelse olika områden har för svenska användare. Teknikutveckling inom NRFP-SMF skall uppfylla Rymdstyrelsens strategi genom att bidra till tillträdet till rymden och/eller till verksamheten i rymden. Rymdstyrelsen anser att satsningar inom dessa områden bidrar till både samhällets nytta och företagens utväxling av statliga medel ämnade för rymdverksamhet i Sverige. NRFP-SMF har därför inrättats som ett nationellt program med inriktning på teknikutveckling inom dessa områden.


Syfte  

Syftet med programmet är att stärka forskningssamverkan på det rymdtekniska området mellan näringsliv och U/H/I. Forskningsprojekten skall främja relevans och kvalitet i forskningen samt bidra till industrins kunskapsutveckling och konkurrenskraft.


Fakta om programmet

NRFP-SMF omfattar ca 3 mnkr år 2016 och vänder sig till mindre svenska företag i samarbete med U/H/I.
Stödet utlyses en gång årligen och ansökningarna granskas sedan av Rymdstyrelsen i samråd med välmeriterade svenska bedömare som granskar ansökningarna.

I början av oktober meddelar Rymdstyrelsen beslut om vilka projekt som får finansieringsstöd.

 
Ansökningshandlingar och instruktioner

Ansökan till Rymdstyrelsen består av tre delar; en ansökningsblankett, en mer detaljerad projektbeskrivning samt ett ”Letter of Intent” från deltagande U/H/I. Ta hjälp av anvisningarna för att fylla i ansökan korrekt.

Den ifyllda ansökan sänds i ett signerat exemplar och 3 kopior till: 
Rymdstyrelsen, Box 4006, 171 04 SOLNA och ett elektroniskt exemplar skickas per epost till application@snsb.se.

Observera att sista ansökningsdag är tidigarelagd till: 6 maj 2016.


Projektavtal

När Rymdstyrelsen har godkänt ett projekt skrivs ett projektavtal mellan Rymdstyrelsen, företaget och deltagande U/H/I. En mall för projektavtalet finns att hämta nedan och tillåter specifika tillägg mellan parterna om så skulle behövas.

 


Rapportering

Lägesraportering
Lägesrapportering görs på blankett ”Lägesrapport NRFP-SMF” och skickas per e-post till Rymdstyrelsen@snsb.se.

Slutredovisning
Slutredovisningen består av två separata delar; en ekonomisk och en teknisk slutrapport.

Ekonomisk slutrapport
Den ekonomiska slutrapporteringen av projektet görs på Rymdstyrelsens blankett ’Ekonomisk slutrapport’.

Teknisk slutrapport
Rymdstyrelsens blankett ’Försättsblad för teknisk slutrapportering av projekt inom RyT’ ska användas som försättsblad till den tekniska slutrapporten.

Teknisk slutrapport med försättsblad enligt ovan skickas tillsammans med den signerade ekonomiska slutrapporten per e-post till Rymdstyrelsen@snsb.se.