Omnisys Instruments AB - ASIC paketering för korskorrelator hero
Nasa

Omnisys Instruments AB - ASIC paketering för korskorrelator

Projektet syftar till att utveckla och verifiera en teknik för paketering av ett s.k. ASIC chip där kraven på antalet ingångar och snabbhet i signalbehandlingen är så höga att de inte kan mötas med standardiserade tillverkningsprocesser. Chipet är en s.k. korskorrelator som används för signalbehandling i en mikrovågsinterferometer.

En interferometer är ett mikrovågsinstrument där signaler från multipla antenner och mottagare korreleras för att generera en bild med högre upplösning än vad som kan uppnås med konventionell antennteknik givet sammat vikt och utrymmeskrav för instrumentet.

Idag utförs viktiga jord- eller atmosfärsobservationer med antingen optiska instrument som inte ser under moln eller med mikrovågsinstrument som från polär jordbana mäter ungefär var 6:e timme som bäst. Interferometerteknik möjliggör mikrovågsobservationer i nästan realtid av samma område i atmosfären från geostationär omloppsbana vilket är c:a 60 gånger högre upp än polär bana. Ett användningsområde är att ge snabb information om väderförändringar och synliggöra mekanismerna bakom hur t.ex. stormar uppkommer och utvecklas.

Dnr
195/13
Företag
Omnisys Instruments AB
Totalt beviljat bidrag
1 710 000 kr