Processorplattform för mottagare till Galileosat hero
Esa/Belspo – produced by VITO

Processorplattform för mottagare till Galileosat

Navigering med hjälp av satellitsystem används i flygplan, bilar, tåg och båtar och har på kort tid blivit en stor marknad. Satellitnavigering kommer att få en ännu bredare användning i framtiden när systemen utvecklas och blir mer tekniskt förfinade.

Biltrafiken har till exempel mycket att vinna på förbättrad positionsbestämning. Systemet ger bättre underlag för planering och övervakning inom t ex taxibolag och åkerier. Utryckningsfordon från polis, brandkår och ambulans får snabbare och exaktare uppgifter om destination och vägval. Det blir dessutom allt vanligare att dessa system också används i privata bilar, för navigering och vägvalsplanering. Vid införandet av Galileosat kommer det att uppstå ett stort behov av galileosatkompatibla mottagare för en rad olika tillämpningar. I dagsläget är merparten av all GPS mottagare utvecklade av, eller licensierade från amerikanska företag. För att bryta denna trend vid införandet av Galileosat är det viktigt att motsvarande kunskap och teknik utvecklas i Europa.

Marknaden för GPS-mottagare uppskattas till 150 miljarder kronor år 2008 (källa ABI research New York). Den största delen av denna marknad utgörs av mottagare avsedda för fordon. Från 2008 kommer en del av denna marknad att utgöras av galileosatkompatibla mottagare.

Den mikroprocessorplattform som utvecklas inom ramen för detta projekt gör det möjligt att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt utveckla anpassade mottagare för en rad olika Galileosattillämpningar. Liknande plattformar används idag för en rad olika tillämpningar, så som mobiltelefoner, GPS mottagare, motorstyrning i bilar etc. Plattformen kan ses som ett byggblock för tillverkare av satellitnavigeringssystem, som tillsätter sina egna systemspecifika byggstenar och sedan tillverkar hela funktionen som en enda kiselbricka.

Projektet går ut på att anpassa en egenutvecklad processor till navigationstillämpningar, och ta fram en komplett plattform för en galileosatmottagare. Plattformen skall vara speciellt lämpad för bil och flygplanstillämpningar.

En gemensam faktor för båda tillämpningarna är att väsentligt högre processorprestanda än motsvarande GPS plattform är nödvändig för att utnyttja Galileosats möjlighet till högre noggrannhet i positionsbestämmelse.

Dnr
114/04
Företag
Gaisler Research AB
2004
1 125 000 kr
2005
375 000 kr
Totalt beviljat bidrag
1 500 000 kr