Satellite data for monitoring retention trees (group of trees) on a landscape level hero
Nasa

Satellite data for monitoring retention trees (group of trees) on a landscape level

Projektet utgör en del av Skogsstyrelsens utvecklingsprojekt Ny hänsynsuppföljning (dnr 2013/2107). Denna del som innebär utveckling av fjärranalysmetoder för hänsynsuppföljning är ett samarbete mellan Skogsstyrelsen och Metria AB och delfinansieras via Rymdstyrelsens nationella fjärranalysprogram.

 
Bakgrund och syfte

Syftet med projektet är att ta fram en kostnadseffektiv satellitbildsbaserad metod för att ge objektiva kvantitativa resultat för hänsynstagandet i samband med föryngringsavverkning. Projektet bygger vidare på ett tidigare projekt som pekat på dessa möjligheter . Analysen av metoden ska göras via jämförelse med tre andra metoder, kartering via laserskanning, ortofototolkning samt fältinventering.
Projektmål
Projektets effektmål är att integrera fjärranalysmetoder i Skogsstyrelsens framtida hänsynsuppföljning för att skapa ett kostnadseffektivt arbetsflöde som nyttjar olika datakällors (fältinventering, flygfoton, satellitbilder) styrkor.

Vidare finns fyra mer detaljerade och tekniska projektmål.
• Anpassa och förbättra befintliga satellitbildsbaserade metoder och statistiskt utvärdera resultatet med hjälp av fältinventering, flygbildstolkning och LIDAR data.
• Utvärdera skillnaden i identifiering mellan en objektsbaserad och en pixelbaserad teknik.
• Förbättra satellitbildsidentifieringen av skyddszoner och minska överskattningen av lämnade trädgrupper både längs vattendrag och ute på avverkningsytan alternativt beräkna förhållandet mellan satellitbildsidentifieringen och verkligheten.
• Utveckla en modell för integrering av metoden i Skogsstyrelsens nya hänsynsuppföljningssystem (under förutsättning att utvärdering av ovanstående projektmål ger rekommendation om implementering)Genomförande

Karteringen kommer att baseras på multitemporala SPOT-5 bilder från det nationella satellitdataarkivet Saccess. Både äldre och nyare satellitdata behövs för att genomföra analysen. Övriga viktiga indatakällor är laserdata (punktmoln), ortofoton samt höjddata (grid 2+) från Lantmäteriet. Kartläggningen kommer att ske med SPOT-5 data med 10 meters upplösning baserat på de metoder som utvecklats inom tidigare projekt. Den metoden är utförd med en objektbaserad klassningsmetodik. Utvärderingen kommer att ske dels mot fältmätningar och dels mot information inhämtad från högupplösande datakällor som ortofoton och laserdata. Statistiska jämförelser av mängden karterade träd och trädgrupper i de olika datakällorna kommer att genomföras. Om resultaten visar sig vara statistiskt godtagbara kommer projektet att beskriva hur den utvecklade metoden kan bli en del av ett operativt övervakningssystem.

 

Dnr
218/13
Myndighet
Skogsstyrelsen
2014
335 000 kr
Totalt beviljat bidrag
335 000 kr