Uppdatering av avgränsning och information i unga skogsbestånd

Syfte

SCA är i stort behov av en mer automatisk och mer kostnadseffektiv metod för att uppdatera avgränsning och information i deras ungskogsbestånd. Via satellitdata eller satellitdata i kombination med flygfoton hoppas SCA kunna få en effektivare och kostnadsbesparande metod för att uppdatera sina ungskogsbestånd.
Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera en mer automatisk metod för avgränsning mellan och informationsuppdatering i unga skogbestånd hos SCA Skog. Detta uppnås genom att använda segmentering av satellitbilder i kombination med flygbilder.
Data och metoder
Det geografiska område som är aktuellt för projektet är Medelpads skogsförvaltning hos SCA. I projektet kommer SCA’s beståndsdatabas över området att användas.
SPOT-5 data 10m från Saccess, nationell satellitdatabas och DMC 0,5 m orto bilder från SCA kommer att vara den grundläggande datauppsättningen för analysen.
Metoderna i detta metodutvecklingsprojekt består av fyra typer av analyser.
• Segmentering och klassning av satellitbilder.
• Segmentering och klassning av satellitbilder i kombination med ortofoton.
• Segmentering och klassning av satellitbilder i kombination med höjddata.
• Segmentering och klassning av satellitbilder i kombination med ortofoton och höjddata.
För alla fyra analyser utnyttjas den redan tillgängliga beståndsdatabasen och avgränsning för ungskogen som utgångspunkt och träningsdata .
Segmentering med hjälp av eCognition kommer att utföras. I segmenteringen används av satellitbilder spektrala egenskaper och ortobildens texturegenskaper. Klassificering av segment görs för att utnyttja den spektrala informationen i segment och höjdinformation. Resultatet från analysen kommer att bestå av uppdaterad avgränsning av ungskogsbestånd och information om trädandel inom den uppdaterade ungskogen.

Förväntade resultat

• Utveckla en metod for avgränsning och klassning av unga skogsbestånd, det vill saga uppdatera gränsen mellan olika bestånd beroende på höjd och trädslagssammansättning.
• Testa och utvärdera metoden gentemot fältdata och flygfoto tolkning.
• Implementera metoderna i SCA GIS-miljö
• Utvärdera användbarheten av utvecklade metoder för ett vidare användande

Dnr
173/09
Företag
Metria Geoanalys
Totalt beviljat bidrag
200 000 kr