Geoland 2

Bakgrund

Geoland 2 är ett projekt som är finansierat av EU:s sjunde ramprogram (FP 7), Rymdstyrelsen och Lantmäteriet.

Syftet med geoland 2 är att förbereda, utvärdera och demonstrera preoperativa produktionskedjor samt kartprodukter som ska stödja utvecklingen av GMES Land Monitoring Core Services (LMCS), se vidare www.gmes.info.

Metria deltar i två delar. Dels inom Euroland som är en del i ”Core Mapping Service” (CMS) samt inom Vatten som är den del av ”Core Information Service” (CIS).

Produkter, metoder och dokument

De produkter, metoder samt dokument som är aktuella att producera inom geoland2 under 2011 är:

High Resolution (HR) Forest, två olika metoder har utvecklats, en från Joanneum (Österrike) och en från VTT (Finland). Joanneums metod baseras på logistisk regression inom strata. VTT metod är en nn metod där klustring är ett mellansteg. Båda metoder kräver omfattande referensdata. Metria hjälper till att utvärdera dessa metoder och resultat. Under 2011 kommer Metria att kartera ett område på gränsen mellan Nord Irland och Irland med hjälp av den metoden som VTT utvecklat och som har vidareutvecklats under projektets gång. Även Danmark kommer att karteras med samma metod.

Leveranserna inom Euroland för Metria inkluderar även bidrag till rapporter om användarkrav, systemkrav, dokumentation om systemimplementering inklusive tester, demonstrationsdata, utbildning och omfattande resultatspridning.

Inom CIS Water (CISW) är syftet att agera ”kravställare” på CMS (produktspecifikationer), att anpassa modellerna till produkterna och att validera dem innan de kan integreras i modellerna för operativ tillämpning och leverans av resultat till slutanvändarna (t.ex. vattenmyndigheter). Metria har en viktig roll som samordnare för alla aktiviteter inom CIS Water, med partners i Tyskland, Nederländerna, Litauen, Tjeckien och Sverige. Vi arbetar tekniskt med GIS-verktygsutveckling och ansvara för utvärderingen av landtäckedata i modellerna som SMHI utvecklar. Leveranserna från CISW omfattar såväl demonstrationsdataset, utvärderingsdokumentation som omfattande projektadministrativ rapportering.

Projekt mål

De övergripande och mätbara målen redovisas nedan tillsammans med Metrias
mer specifika mål samt vad Metria hittills uppnått.
1. Organisera ett nätverk av produktionsnoder och bygga operationella produktionskedjor
Metria mål: Anpassa och implementera metoder för effektiv produktion och förändringskartering av landtäckedata, inklusive High Resolution (HR) layers.
2. Demonstrera tjänster och produkter
Metria mål: Demonstrera karteringstjänster till Skogsstyrelsen i Sverige och Storbritannien, Lantmäteriet samt till organisationer som bidrar till eller ansvarar för rapporteringen enligt vattendirektivet (t ex SMHI).
3. Initiera tjänsteutveckling dvs. vidareutveckling och användning av produkter från core mapping services (CMS) för olika tillämpningar.
Metria mål: Projektledning för core information service (CIS)Water, koordinering av tjänsteleverantörers användning av CMS för att ta fram underlag inför rapportering enligt vattendirektivet.
4. Etablera supportfunktioner (arrangera plattformar för användare etc.)
Metria mål: Bidra till svenska och europeiska plattformsdiskussioner tillsammans med användare.

Projektlängd

Projektet startade under september 2008 och ska pågå till 2012, sedan tidigare delfinansierades projektet av Rymdstyrelsen under 2008-2010. Anslaget från fjärranalysprogrammet avser 2010-2011.
Kontaktpersoner

 

Dnr
174/09
Företag
Metria Geoanalys
Totalt beviljat bidrag
335 000 kr