Hero Image
Esa

Vegetation mapping using satellite data

Syftet med detta projekt har varit att utveckla metoder som kan kan användas för vegetationskartering i Sverige. Mer specifikt har målet varit att utveckla och implementera metoder för heltäckande vegtetationsklassificeringar där satellitdata kombineras med fältdata från existerande inventeringsprogram som tex Riksskogstaxeringen och Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS). Projektet har i första hand inriktats mot klassificering av skog, men myr och jordbruksmark har också klassificerats.

Dnr
203/09
Lärosäte
Sveriges lantbruksuniversitet
Totalt beviljat bidrag
655 000 kr