Hero Image
Esa

Planering av skogsgödsling med hjälp av satellitdata

Bakgrund och syfte

Minimerad inverkan på miljön av skogsgödsling är ett mål för Holmen skog. För att undvika påverkan av känsliga habitat använder Holmen skog olika metoder för att utesluta olämpliga områden från gödsling. Lämpliga områden för gödsling identifieras genom ett utsök i beståndsdatabasen. De utsökta områdena ligger sedan till grund för en helikopterinventering där uteslutande av känsliga områden görs.Genom att använda satellitdata och fjärranalysmetoder kan uteslutning av känsliga arealer effektiviseras. Lavrika områden likaså berghällsmarker är relativt enkla att identifiera vid spektralanalys och kan produceras över stora områden samtidigt. De känsliga områdena kan således införlivas i planeringen för skogsgödsling och vidare förbättra miljöhänsynen hos Holmen skog.
Syftet med projektet är att utveckla en kostnadseffektiv metod för att kartlägga områden med renlav och berghällar i satellitdata från det nationella satellitdataarkivet. Resultatet ska användas för att underlätta planeringen av skogsgödsling på Holmen Skogs markinnehav.

Genomförande

I projektet har metoder tagits fram, alternativt befintliga metoder anpassats, för att kartera följande företeelser:
1. Kartering av områden med renlav och hällmarker.
2. Kartering av områden med lövskog.
Kartering av lövskog tillkom under projektets gång, eftersom de inte skall gödslas
enligt Holmens instruktion för gödsling.
Metoder för att kartera ovanstående skogstyper gjordes över det geografiska området nordost om Örnsköldsvik på gränsen mellan Västerbotten och Ångermanland. Metoderna utvärderades i fält under hösten 2009.

Slutsatser och resultat

Projektet har lyckats att kartera de företeelser som låg inom planen. Kvalitén på karteringarna har i utvärderingen som gjorts visat på goda resultat. Under januari 2010 kommer ett möte att hållas hos Holmen Skog som presenterar resultaten från projektet.

Dnr
198/09
Företag
198/09
Totalt beviljat bidrag
250 000 kr