Decreasing uncertainties in the regional contributions to the global carbon cycle with stateof- the-art Earth observation products

Minskad osäkerhet i den rumsliga variationen i det global kolets kretslop med hjälp av satellitbaserad fjärranalys

För att kunna förutspå omfattningen av nutida och framtida klimatförändringar, och vilka konsekvenser dessa kommer ha, är det ytterst relevant att ha goda kunskaper om kolets kretslopp för jordens alla ekosystem. Kolupptaget av vegetationen via fotosyntesen kallas för bruttoprimärproduktion, och är tillsammans med ekosystemens utandning den process som dominerar utbytet av koldioxid mellan mark och atmosfär. Bruttoprimärproduktionen är inte bara viktig för vår förståelse för samverkan mellan klimat och vegetation, utan även för en rad andra ekosystemtjänster, så som produktion av mat, foder, fiber, bränsle, och biologisk mångfald. Eftersom detta är så pass viktig för människans och jordens välmående, är det även viktigt att vi kan noggrannt övervaka vegetationens bruttoprimärproduktion med hjälp av satelliter. Idag används satellitdata för detta ändamål främst på två olika sätt. 1) Vi anpassar förhållandet mellan mätningar på marken till satellitdatan för att uppskalera dessa markbundna mätningar över jordens yta. 2) Vi begränsar processer i dynamiska vegetationsmodeller så att dessa passsar de observationer vi gör från satelliterna. Det har nyligen visat sig att skillnaden mellan dessa två metoder är lika stort som osäkerheten i det totala globala kolets krestlopp, vilket innebär att vi måste öka vår förståelse till varför dessa båda metoder ger så olika resultat. Sentinel satelliterna är en ny serie av satelliter med mycket hög spatial och temoral upplösning, och huvudsyftet med denna ansökan är att använda data från dessa satelliter i dessa två metoder för att uppskatta vegetationens bruttoprimärproduktion globalt. Projektet har två olika forskningsfrågor:

  • Hur påverkas våra uppskattningar av vegetationens bruttoprimärproduktion av att vi ökar den spatiala och temporära upplösningen i satellitdata?
  • Kan vi minska skillnaden mellan de två metoderna vi använder för att uppskatta vegetationens bruttoprimäproduktion genom att använda toppmoderna jordobservationsprodukter?

De resultat och de kunskaper vi kommer att få under detta projekt kommer att öka vår förståelse för det globala kolets krerslopp samt för de processer som driver klimatreglering, och därmed öka vår förmåga att förutsäga hur Jorden påverkas av förändringar i miljön och klimatet. Detta ökar möjligheterna för att fatta välgrundade beslut I förhållande till flertalet av FNS mål för hållbar utveckling.

Dnr
2021-00144
Projektledare
Torbern Tagesson
Institution
Lunds universitet