Hero Image
Nasa

Havsklimataspekter avseende de nordeuropeiska shelfhaven (OCASES)

Havsnivån och havsytetemperaturen är två av havets essentiella klimatvariabler och är nyckelindikatorer avseende klimatförändringar och deras variabilitet. Shelfhaven och kustnära hav är särskilt sårbara för dessa förändringar av klimatsystemet. Att identifiera de tidsberoende processerna som styr havsnivån och havsytetemperaturen på shelfen är ytterst viktigt för att kunna tolka framtida regionala trender i havsytenivån samt det marina klimatet och är således centrala i OCASES-projektet. I detta planerar vi att i) applicera en Lagrangesk metod på satellit-mätta ythastigheter för att exakt ange var vattenmassor och dessas klimat-relaterade signaler på shelfen har sitt ursprung, ii) identifiera vilka moder av klimatvariabilitet som är mest essentiella för havsnivån på shelfen och iii) statistiskt bedöma de dynamiska drivmekanismerna för extrema havsyttemperaturer i de nordeuropeiska shelfområdena, inklusive Östersjön, och undersöka dessas koppling till den globala uppvärmningen. Satellit-mätta havsnivåer och ythastigheter från altimetri, mätningar av havets massa (eller bottentryck) från gravimetri samt havsytetemperaturer från en rad olika sensorer kommer att användas tillsammans med havsåteranalyser och kopplade klimatmodeller. De övergripande målen för OCASES är att förbättra vår förståelse av klimatdynamiken i de nordeuropeiska haven och att visa hur värdefull fjärranalys är för att identifiera nyckelprocesserna i klimatsystemet.

Dnr
204/19
Projektledare
Léon Chafik
Institution
Stockholms universitet
2020
748 kkr
2021
982 kkr
2022
1 248 kkr
2023
1 102 kkr
2024
262 kkr
Totalt beviljat bidrag
4 342 kkr