Sentinel4Urban: Multitemporal Sentinel-1A SAR och Sentinel-2A MSI data för Globala stadtjänster

Mer än hälften av världens befolkning bor nu i städer, och 2,5 miljarder fler människor förväntas flytta till städer år 2050, vilket medför betydande miljöutmaningar. Även om stadsområden bara utgör en liten andel av den globala ytan, förändrar stadsområden signifikant klimat, biogeokemi och hydrologi på lokal, regional och global nivå. Korrekt och aktuell information om urbant marktäcke och dess förändrade mönster är av avgörande betydelse för att stödja en hållbar stadsutveckling. För närvarande är den information som stadsplanerare och beslutsfattare använder som stöd i planering antingen gammal eller uppdaterad genom tidskrävande fältundersökningar eller visuell tolkning av bilder. Genom sin synopsis och repeterbarhet, kan satellitfjärranalys ge aktuell och korrekt information som är nödvändig för att kartlägga urban marktäckning och övervaka urbanisering. Med den senaste lanseringen av Sentinel-1A och planerade lanseringen av Sentinel-2A i juni 2015 kommer högupplöst SAR och optiska data med global täckning bli rutinmässigt tillgängligt med hög driftsäkerhet. Dessa utgör ett utmärkt tillfälle att utveckla nya metoder och algoritmer för att utveckla operativa urbana tjänster och produkter som stödjerplanering och beslutsfattande. Det övergripande målet med denna forskning är att utvärdera flera multitemporal Sentinel-1A SAR och Sentinel-2A MSI data för globala urbana tjänster med innovativa metoder och algoritmer. Stockholm och nio städer runt om i världen i olika geografiska och miljömässiga förhållanden väljs som studieområden. Denna forskning och utveckling förväntas ge en pilot global urbana tjänster demonstrator genom att använda multitemporal Sentinel-1A SAR och Sentinel-2A MSI uppgifter. 

Diarienummer
155/15
Projektledare
Yifang Ban
Lärosäte
Kungliga Tekniska Högskolan
Typ av bidrag
Ny doktorandtjänst
2016
1 163 kkr
2017
1 153 kkr
2018
1 185 kkr
2019
649 kkr
Total
4 150 kkr