Örnnebulosan
NASA, ESA, CSA, STScI, J. DePasquale (STScI), A. Pagan (STScI)

Kan rymden rädda oss från en sommar i brand?

Regeringen har varnat för att denna sommar kan bli en repris på 2018, med skogsbränder i stora delar av landet. Redan idag råder det hög eller extremt hög brandrisk. Beredskapen i händelse av brand är dock högre än den var för fem år sedan, både på jorden och i rymden.
En skogsbrand i Enskogen utanför Ljusdal, sett av Sentinel-2 2018.
Copernicus/ESA/EU
En skogsbrand i Enskogen utanför Ljusdal, sett av den europeiska jordobservationssatelliten Sentinel-2 2018.
Publicerad
2023-06-20
Dela artikel:

Sommaren 2018 var särskilt tuff. Då drabbades Sverige av ett antal större skogsbränder som ödelade stora arealer skog. Cirka 7 000 räddningsinsatser utfärdades i terrängmark, och Sverige fick kalla in internationell nödhjälp i släckningsarbetet.

Räddningstjänsten och de myndigheter som jobbade med brandbekämpningen använde rymddata för att stoppa spridningen. Kartor producerades med hjälp av satellitdata från EU:s jordobservationsprogram Copernicus, som visade den exakta brandutbredningen vid specifika tidpunkter. Kartorna var till stor hjälp i räddningsarbetet under den pågående insatsen.

Sedan 2018 har beredskapen på nationell nivå stärkts på flera håll. Idag finns tio nya helikoptrar, fyra nya skopande flygplan och antalet skogsbrandsdepåer har höjts. Även EU har ökat sin förmåga att bistå vid en katastrof. En ny resurs finns med 28 skopande flygplan som snabbt kan sättas in i länder som har problem med skogsbränder.

Data från rymden har sedan förra året också fått en ännu större roll för brandbekämpningen i Sverige. Att upptäcka en skogsbrand i tid är avgörande, och där har räddningstjänsterna runtom i landet stor användning av satellitdata från Copernicus och andra jordobservationsprogram.

Copernicus katastroftjänst varnar för bränder 

Inom brandbekämpning är satellitdata och fjärranalys verktyg som kan användas såväl förebyggande som vid pågående insatser. I Sverige är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ansvarar för och är kontaktpunkt för flera satsningar inom området, bland annat för Copernicus katastroftjänst.

Inom Copernicus katastroftjänst ingår en tjänst som kallas EFFIS (European Forest Fire Information System), som används förebyggande vid skogsbränder för att prognostisera brandrisker i hela Europa. EFFIS fungerar som ett tidigt varningssystem där det löpande dyker upp punkter som skulle kunna vara en brand. Tjänsten ger en första indikation på att en brand kan ha utlösts på en specifik plats, men efter det behöver varningen följas upp och kontrolleras.

Nya system på plats

Satellitdata har sedan i fjol fått ännu större betydelse för brandbekämpningen i Sverige. Det är MSB som tillsammans med SMHI, länsstyrelser och kommunala räddningstjänster har utvecklat möjligheten att upptäcka bränder med hjälp av satelliter. Satellitupptäckterna ska fungera som ett komplement till de skogsbrandsbevakande flyg som sedan tidigare används, och till inringningar och larm från allmänheten.

I systemet görs satellitdetektioner av brand med hjälp vädersatelliter från NOAA/NASA: NOAA-20 och Suomi-NPP. Satelliterna är utrustade med så kallade VIIRS-insturment (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) som använder både infrarött ljus och synligt ljus för att upptäcka aktiva bränder.

SMHI mottar signaler från satelliterna, bearbetar data och skickar sedan informationen till SOS Alarm. Kommunala räddningstjänster får sedan satellitdetektionerna som larm direkt via SOS Alarms system CoodCom. Räddningstjänsterna beslutar i sin tur vilken åtgärd som ska göras baserat på satellitdetektionerna.

Eftersom det primära syftet med satsningen är att upptäcka bränder i skog och mark har SMHI infört en så kallad maskning, vilket innebär att värmekällor i tätorter och industrier filtreras bort.

Rymden kan inte rädda oss från alla bränder i sommar, men kan definitivt hjälpa oss att bekämpa de bränder som uppstår på ett effektivt sätt så att de får så liten utbredning som möjligt.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen