Bloggen - Jordobservation

Rättvis bild av koldioxidutsläpp från rymden

Ett pilotprojekt som med hjälp av satellit gjort mätningar av över hundra länders utsläpp och upptag av koldioxid publicerar nu sin första data. Genom att objektivt studera atmosfären från ovan hoppas forskarna kunna bidra med kunskap och argument för världens beslutsfattare att kunna nå klimatmålen.
Bild över världens koldioxidutsläpp och upptag mellan 2015 och 2020.
NASA Scientific Visualization Studio
Den här kartan visar genomsnittliga nettoutsläpp och upptag av koldioxid från 2015 till 2020 med hjälp av uppskattningar från NASA:s OCO-2-satellitmätningar. Länder där mer koldioxid avlägsnades än vad som släpptes ut visas som gröna nedsänkningar, medan länder med högre utsläpp är bruna eller röda och verkar hoppa upp från sidan.
Ämnen:
´
Publicerad
2023-03-08
Dela artikel:

Satelliten Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2) har sedan 2015 studerat över hundra länders koldioxidutsläpp och upptag av den skadliga växthusgasen. Resultatet är ett dataset som ger en så rättvis bild som möjligt över hur specifika länder arbetar för att uppnå klimatmålen.

I den internationella studien som publicerats i Earth System Science Data har mer än sextio forskare använt data från NASA:s satellit OCO-2 samt ett nätverk av instrument på jordytan för att synliggöra ökningar och minskningar av koldioxid i atmosfären. Satelliten var inte utformad för att uppskatta utsläpp från enskilda nationer, men bearbetning av data gjorde detta möjligt. Bilden som skapas är till skillnad från traditionell mätning mer objektiv och i förlängningen mer rättvis, enligt forskarna.

Traditionella aktivitetsbaserade, eller "bottom-up", metoder för koldioxidmätning bygger på att man räknar och uppskattar hur mycket koldioxid som släpps ut inom alla sektorer av en ekonomi, exempelvis transport och jordbruk. Koldioxidinventering av den traditionella typen kräver betydande resurser, expertis och kunskap om omfattningen av de relevanta verksamheterna. Det är därför som utvecklingen av en databas över utsläpp och upptag via en ”top-down-metod” kan vara särskilt användbar för länder som saknar traditionella resurser för inventering, berättar forskarna för NASA. Resultatet i den publicerade pilotstudien omfattar uppgifter för mer än femtio länder som inte rapporterat utsläpp under åtminstone de senaste tio åren.

En sak som studien ger ett nytt perspektiv på är att i data kunna följa både utsläppen av fossila bränslen och de totala förändringarna av kolförrådet i ekosystemen. Uppgifterna är särskilt användbara för att spåra koldioxidsvängningar i samband med förändringar i marktäcket. Utsläpp från avskogning står ensamma för en oproportionerligt stor del av den totala koldioxidproduktionen i det globala syd, som omfattar regioner i Latinamerika, Asien, Afrika och Oceanien. I andra delar av världen visar resultaten på vissa minskningar av koldioxidkoncentrationerna i atmosfären genom förbättrad markförvaltning och återbeskogning.

Forskarna säger att det är viktigt att använda metoder som bygger på en traditionell bottom-up-metod för att uppskatta koldioxidutsläpp och upptag från ekosystemen. Dessa metoder är dock sårbara när data saknas eller när nettoeffekterna av specifika aktiviteter, exempelvis skogsavverkning, inte är helt kända.

- Våra top-down-skattningar ger en oberoende uppskattning av dessa utsläpp och upptag, så även om de inte kan ersätta den detaljerade processförståelse som traditionella bottom-up-metoder ger, kan vi kontrollera att båda metoderna är konsekventa, säger Philippe Ciais, en av studiens författare och forskningsledare vid Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement i Frankrike till NASA.