Bloggen - Jordobservation

Brandbekämpning från rymden

Satellitdata från EU:s jordobservationsprogram Copernicus används av svenska myndigheter inom en rad olika områden. Till exempel kan satellitdata hjälpa användare att upptäcka bränder och ge lägesbilder av ett brandförlopp.
Sentinel-3 World Fire Atlas registrerade bränder 2018 I jämförelse med 2019.
Copernicus Sentinel data (2019), processed by ESA on ONDA Copernicus DIAS
Sentinel-3 World Fire Atlas registrerar antalet bränder i världen.
´
Publicerad
2021-05-05
Dela artikel:

Copernicus är namnet på EU:s jordobservationsprogram. I det ingår satelliter i rymden och instrument här på jorden som tillsammans tittar på vår planet och dess miljö. Inom programmet levereras en stor mängd data ut till användare världen över som fritt kan använda den för olika ändamål. All data från Copernicus är nämligen fritt och tillgängligt att använda.

I Sverige samarbetar svenska myndigheter kring användningen av satellitdata genom ett myndighetssamverkansprogram för Copernicus. Programmet bidrar till att tillgängliggöra satellitdata från Copernicus och kan användas för att förbättra miljöövervakningen, förstå och mildra effekterna av klimatförändringar och säkerställa civil säkerhet.  

Vi på Rymdstyrelsen vill berätta mer om hur satellitdatan används av svenska myndigheter. Därför har vi producerat en serie filmer där nyttan med Copernicus lyfts fram.

En av filmerna handlar om hur satellitdata kan användas för att bekämpa bränder. I Sverige fungerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som kontaktpunkt för Copernicus katastroftjänst. Det betyder att användare i Sverige vänder sig till MSB med sin förfrågan, som sedan vidarebefordras till EU.

Ökad brandsäkerhet i Sverige

MSB fungerar som expertmyndighet på bland annat brandskydd och arbetar för ökad brandsäkerhet i samhället. Här utgör satellitdata och fjärranalys ett verktyg som kan användas såväl förebyggande som vid pågående insatser. 

I takt med att klimatförändringarna påverkar miljön ökar också antalet skogsbränder i världen. Med hjälp av satellitdata är det möjligt att tidigt upptäcka bränder som brutit ut, till exempel i ett skogsområde.

I Sverige har data från Copernicus använts vid ett antal katastroftillfällen genom åren, till exempel när områden utsatts för storm, skogsbränder och översvämning.

Sommaren 2018 var ett särskilt tufft år. Då drabbades Sverige av ett antal större skogsbränder som ödelade stora delar skog. Cirka 7 000 räddningsinsatser utfördes i terrängmark och Sverige fick kalla in internationell nödhjälp i släckningsarbetet. 

Under den pågående insatsen producerades kartor med hjälp av satellitdata från Copernicus, som visade den exakta brandutbredningen vid specifika tidpunkter. Kartorna var till stor hjälp i räddningsarbetet under den pågående insatsen.

Varningssystemet EFFIS

Inom Copernicus finns även en tjänst som kallas EFFIS (European Forest Fire Information System) som används förebyggande vid skogsbränder för att prognostisera brandrisken i hela Europa. EFFIS fungerar som ett tidigt varningssystem där det löpande dyker upp punkter som skulle kunna vara en brand. Tjänsten ger en första indikation på att en brand kan ha utlösts på en specifik plats, men efter det behöver varningen följas upp och kontrolleras.  

EFFIS erbjuder också stöd till dem som arbetar med skydd mot skogsbränder i EU:s medlemsländer och förser Europeiska kommissionen och Europaparlamentet med uppdaterad och pålitlig information om skogsbränder i Europa.

Ytterligare en stor utveckling har skett i Sverige där MSB har tagit fram en brandbränslekarta som bygger på marktäckedata. Kartan visar vegetationens brandbenägenhet och visar också var det finns naturliga barriärer. Den informationen är särskilt viktig för att kunna ta fram prognoser vid stora insatser och för att evakuera närliggande bostadshus som riskerar att nås av en brand. 

 

Fakta Myndighetssamverkan Copernicus:

Inom Copernicus betonas vikten av att fånga upp och tillgodose användarbehoven. Sverige har därför gått in för att undersöka de nationella behoven så att de kan föras fram samlat och väl underbyggt i Myndighetssamverkan Copernicus. Allt eftersom Copernicus utvecklas ökar kraven på bra fungerande nationell samordning mellan dem som ska genomföra och dra nytta av programmet. En god samverkan mellan myndigheterna leder också till att Sverige kan ha en bredare representation i olika kommittéer, att satellitdata används mer effektivt och att det samhällsekonomiska utbytet av rymdverksamheten ökar.