Sentinel-6 är redo för uppsändning hero

Sentinel-6 är redo för uppsändning

Den 21 november är det dags för satelliten Sentinel-6 Michael Freilich att sändas upp från Vandenberg Air Force Base i Kalifornien, USA. Satelliten är en del av EU-projektet Copernicus som ska ge värdefull data om väder och klimatförändringar på jorden.
Satelliten Sentinel-6 Michael Freilich
NASA/JPL-Caltech
Satelliten Sentinel-6 Michael Freilich kommer att skickas upp den 10 november med hjälp av SpaceX Falcon 9-raket.
Publicerad
2020-10-09
Dela artikel:

Uppsändningen av satelliten Sentinel-6 är ett historiskt samarbete mellan USA och EU där satelliten sänds upp med hjälp av SpaceX Falcon 9-raket. I slutet av september fraktades den från Münchens flygplats i ett Antonov-flygplan för att sedan landa i Kalifornien där uppsändningen ska äga rum den 21 november.

Satellitens uppgift är att övervaka havsnivån och förse forskarna med viktig satellitdata som rör väder- och klimatförändringar. Det är den första av två identiska miljöövervakningssatelliter som ingår i jordobservationsprogrammet Copernicus, där en flotta med sammanlagt nio satelliter ingår.

All data från satelliterna inom Copernicus, som är ett EU-projekt, är fri och öppen att använda. Satelliterna som ingår i projektet ska leverera observationsdata över jordens land, hav, isar och atmosfär från rymden. Bland annat kommer ESA:s station för markkontroll i Salmijärvi, Kiruna, som nyligen firade 30 år, att samla in data från Sentinel-6 Michael Freilich.

Om allt går som planerat kommer satelliten kunna täcka in observationer över 95 procent av världens hav var tionde dag. Med hjälp av en radarhöjdmätare kan den också registrera skillnader i havsytans typografi.

Sentinel-6 har fått tilläggsnamnet Michael Freilich efter den amerikanska oceanografen med samma namn som avled i augusti i år. Michael Freilich var direktör för NASA:s jordobservationsprogram en förespråkare för att utveckla satellitmätningar av havet.

Sentinel-6:s uppdrag löper över fem och ett halvt år och ska under den tiden samla in de mest exakta uppgifterna hittills om den globala havsnivån. År 2025 är det dags för satellitens tvilling Sentinel-6B att påbörja sitt uppdrag och därmed ytterligare avancera mätningarna i minst ett halvt decennium till.

– Havsnivåhöjning är en av de allvarligaste konsekvenserna av klimatförändringar och riskerar miljontals människoliv. Uppdraget som utgör Copernicus Sentinel-6 blir ledande i att mäta havsnivåer och gör att vi kan övervaka stigningar och bidra med underlag till viktiga policybeslut, säger Josef Aschbacher, chef för ESA:s program för jordobservationer. 

Data från den här typen av satelliter har varit standard för havsnivåstudier från rymden under de senaste 30 åren. Nu väntas Sentinel-6 Michael Freilich bidra till en ännu större kunskap om vårt klimat och våra hav.

Den amerikanske rymdmyndigheten NASA har listat fem saker att känna till om Sentinel-6

Här är några av satellitens vikiga egenskaper:

1. Sentinel-6 blir ett viktigt verktyg för att tillhandahålla information till forskare om hur klimatförändringarna påverkar jordens kustlinjer och i vilken takt förändringarna sker. Havsnivåstigningarna har accelererat snabbt under de senaste två decennierna och forskarna väntar sig en fortsatt ökning under de kommande åren.

2. Satelliten kommer kunna upptäcka saker som andra satelliter med tidigare havsnivåuppdrag inte kunnat se. I övervakningen av de globala havsnivåerna har den så kallade Jason-satellitserien kunnat spåra stora havsfunktioner, som golfströmmen, och väderfenomen som El Niño och La Niña, sedan 2001. Men att mäta mindre havsnivåvariationer nära kustlinjer som kan påverka fartygsnavigering och det kommersiella fisket har gått utanför deras kapacitet.

Sentinel-6 Michael Freilich kan samla in mätningar med högre upplösning. Dessutom är den försedd med ny teknik genom instrumentet för avancerad mikrovågsradiometer (AMR-C), som tillsammans med en Poseidon-4-radarhöjdmätare gör det möjligt för forskare att se mindre och mer komplicerade havsfunktioner nära kustlinjerna.

3. Sentinel-6 Michael Freilich bygger på ett partnerskap mellan USA och EU. Det internationella samarbetet gör det möjligt att få tillgång till en större bredd av resurser och vetenskaplig expertis.

Forskare har tidigare publicerat tusentals vetenskapliga artiklar som använder havsnivådata som samlats in från de amerikansk-europeiska satellituppdrag som startade med lanseringen av TOPEX / Poseidon år 1992.

4. Genom att utvidga den globala databasen för temperaturer i atmosfären kommer satelliten kunna hjälpa forskarna att bättre förstå hur jordens klimat förändras.

Klimatförändringar påverkar inte bara jordens hav och yta: de påverkar alla nivåer i atmosfären, från troposfären till stratosfären. Ett vetenskapligt instrument på Sentinel-6 Michael Freilich använder en teknik som kallas Radio Occultation (GNSS-RO) för att mäta de fysiska egenskaperna i jordens atmosfär. Instrumentet gör att vi bättre kan förstå hur jordens klimat förändras över tid.  

5. Sentinel-6 Michael Freilich hjälper också till att förbättra väderprognoser genom att förse meteorologer med information om temperaturer i atmosfären och om luftfuktigheten. 

Satellitens radarhöjdmätare kommer kunna samla in mätningar av havsytan som kompletterar befintliga observationer av atmosfären. Mätningarna ger meteorologerna ytterligare insikter som kan förbättra väderprognoserna. Dessutom kommer information om atmosfärens temperatur, luftfuktigheten och temperaturer i haven att bidra till att förbättra modeller som kan spåra utvecklingen av orkaner.

Satellitparet Sentinel-6 / Jason-CS utvecklas gemensamt av ESA, EUMETSAT, NASA och NOAA, med finansieringsstöd från Europeiska kommissionen och tekniskt stöd från CNES.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen