Glacier ice thickness estimation using satellite data

I ett föränderligt klimat är det viktigt att göra noggranna uppskattningar av istjocklek och volymförändringar av glaciärer och istäcken och deras bidrag till havsyteförändirngar. En viktigt komponent i  dessa uppskattningar är det ytterst viktigt att ha detaljerad kunskap hur topografin ser ut under glaciärerna. Medans det är relativet enkelt att samla in data från glaciärens yta så är åtkomsten av glaciärens underlag begränsat. Detta har lett till utvecklingen av metoder för att indirekt genom isflödesmodellering utifrån uppmätt isrörelse och yttopografi av glaciärerna. Syftet med det här projektet är att utveckla metoder för att uppskatta istjockleken för många glaciärer av olika karaktär med hjälp av fjärranalys data och en enkel isflödesmodell. Behövliga data för att driva modellen är noggranna uppskattningar av isens yttopografi samt isrörelse som kan uppskattas med hjälp av radar sensorer från sateliter. Modellen kommer att anpassas och verifieras till några utvalda individuella glaciärer av olika typ där vi idag känner till bottentopografin från geofysiska mätningar. Därefter kan metoderna tillämpas på ett större antal glaciärer för att uppskatta deras volymförändringar i ett snabbt föränderligt Arktiskt klimat. 

Dnr
189/18
Projektledare
Ward van Pelt
Lärosäte
Uppsala universitet
2019
973 kkr
2020
895 kkr
2021
819 kkr
2022
955 kkr
Typ av bidrag
Career grant, 4 years