Aquamatics hero
Nasa

Aquamatics

Inom den akvatiska miljöövervakningen och flertalet forskningsområden finns det ett stort behov av vattenkvalitetsinformation med god spatiell- och temporal upplösning på lokal, regional, nationell och global nivå. Satellitdata från Copernicus programmet innebär stora möjligheter till kompletterande information, men ”rådata” är i stor utsträckning oanvändbara för en oinsatt slutanvändare och standardprodukterna är mycket begränsade i sitt geografiska och tematiska användningsområde. Målet med projektet var att utveckla ett system som, baserat på Copernicus Sentinel-3 och Sentinel-2 data, möjliggör snabb produktion och tillhandahållande av vidareförädlade vattenkvalitetsprodukter och information till användare i form av myndigheter, forskare, företag, organisationer och allmänheten. Projektet har uppnått sitt mål med att nå en hög grad av automatiserad vidareförädling så att slutgiltigt kundanpassade produkter och information kan tas fram mer tids- och kostnadseffektivt. Målet är att börja erbjuda en satellitbaserad vattenkvalitetsservice under sommaren 2020, inklusive en mobilapp med algblomningsinformation som är fritt tillgänglig även för allmänheten. Servicen lanseras under namnet ”CyanoAlert”.

Dnr
112/17
Företag
Brockmann Geomatics Sweden AB
2018
1 125 000 kr
2019
375 000 kr
Totalt beviljat bidrag
1 500 000 kr