Hero Image
Esa

Forest certification monitoring

Bakgrund och syfte

Projektidén har varit att anpassa samt utvärdera kända fjärranalysmetoder för planering och uppföljning av skogscertifiering enligt FSC's (Forest Stewardship Council) standard. FSC är en internationell organisation som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Den markägare som vill få sitt skogsbruk certifierat träffar ett avtal med en FSC-godkänd certifieringsorganisation. I avtalet förbinder sig markägaren att, via konkreta åtaganden i sitt skogsbruk, följa den gällande skogsbruksstandarden. Att använda satellitdata för att ta fram ny information samt förbättra kvalitén på redan tillgänglig information bör kunna förbättra möjligheterna till att följa upp FSC i Sverige. Förbättrad tillsyn skulle styrka certifieringssystemet. Projektets syfte har varit att ta fram metoder som kan användas av certifierande företag, certifierare samt andra intressenter som underlag för att regelbundet följa upp skogscertifierade skogsmarker. Projektet har genomförts av Metria i samarbete med Naturskyddsföreningen och WWF.

Genomförande

Projektet genomfördes under 2009.1 projektet har metoder tagits fram, alternativt befintliga

metoder anpassats, för att kartera följande företeelser:
1. Kartering av objekt där FSC standarden föreskriver fri utveckling eller naturvårdande skötsel.
2. Kartering av kant- och skyddszoner i närheten till vatten och känsliga biotoper;
3. Kartering av hänsynsytor. för att kunna påvisa att sådana lämnas på sådant sätt att större kala ytor undviks;
4. Kartering av andelen och utbredningen av lövträd på landskaps- samt beståndsnivå;
5. Att föreskrivna naturvårdsbränningar genomförs och dess utbredning;
Ovanstående punkter är reglerade i 'Svensk FSC-standard för certifiering av skogsbruk'.
Metoder för att kartera ovanstående företeelser anpassades och en teskartering över en SPOTscen på gränsen mellan Gävleborg och Västernorrland genomfördes och utvärderades.
Naturskyddsföreningen genomförde fältarbete över studieområdet sommaren 2009 och resultatet från denna låg till grund för utvärderingen.

 

Slutsatser och resultat

Projektet har lyckats att kartera de företeelser som låg inom planen. Kvalitén på karteringarna har i utvärderingen som gjorts visat på goda resultat.

Under januari 2010 kommer ett seminaiium att hållas som presenterar reultaten från projektet
samt fångar upp synpunkter från intressenter inom FSC.

 

Dnr
196/08
Företag
Metria Miljöanalys
Totalt beviljat bidrag
280 000 kr