Följdmotioner till En strategi för svensk rymdverksamhet

Regeringen lämnade över sin skrivelse ”En strategi för svensk rymdverksamhet” till riksdagen den 16 maj 2018. I skrivelsen presenterar regeringen långsiktiga strategiska mål för att stärka Sveriges rymdintressen och de insatser som regeringen avser göra för att arbeta mot målen.
Publicerad
2018-06-12

Sex följdmotioner har inkommit från riksdagens oppositionspartier. Samtliga följdmotioner ställer sig bakom regeringens skrivelse men lägger också till sina perspektiv.

Christer Nylander m.fl. (L) skriver ”Vi vill också lyfta frågeställningen kring Rymdstyrelsens stora beroende av växelkursen. Eftersom drygt två tredjedelar av Rymdstyrelsens anslag går vidare till Europeiska rymdorganisationen ESA, och då i euro, kan konsekvenserna bli allvarliga när kronan försvagas som nu har skett.”

Daniel Riazat m.fl. (V) skriver ”För att rymdverksamheten på sikt ska kunna bli jämställd krävs det flera insatser som vi har för avsikt att återkomma om i en motion under den allmänna motionstiden. När det gäller regeringens förslag till insats menar vi att det måste tydliggöras att det krävs tidiga insatser. Där bör regeringen i förslaget till strategi för svensk rymdverksamhet uppdra åt Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet att samverka med Skolverket för att sprida information om rymdverksamheten redan i förskolan.”

Skrivelsen och alla följdmotioner går att ta del av på Riksdagens webbplats.