Hero Image
Copernicus Sentinel/Esa

Oceanus: A comparative approach to investigate the subsurface oceans of the icy Galilean moons

Målet för projektet är att bättre förstå de fysikaliska egenskaperna hos de dolda oceanerna under ytorna av de Galileiska ismånarna (Europa, Ganymede och Callisto) genom att modellera deras elektromagnetiska (EM) induktiva respons och den självkonsistenta kopplingen mellan dessa inducerade fält och månarnas omgivande EM och plasma-miljö. Vid tidigare analyser av EM-induktionen för att uppskatta karaktäristika hos de dolda oceanerna har de stora effekterna av växelverkan mellan plasma och månarna ignorerats p.g.a. problemets komplexitet. För första gången kommer vi att använda en kinetisk plasma-modell som självkonsistent kopplar den tidsberoende induktiva signalen från det inre med den externa plasma- och EM-miljön. Vårt projekt kommer att utföras under 4 år och är uppdelat i 5 arbetspaket för att kvantifiera den inducerade EM-signalen från de dolda oceanerna och deras självkonsistenta koppling med omgivande plasma, och för att karaktärisera hur djup och tjocklek för de dolda oceanerna förändrar EM-signalen med jämförande med observationer gjorda av rymdsonden Galileo och med analytiska teorier. Denna jämförande studie kommer att möjliggöra att vi signifikant ökar vår kunskap om EM-signalen från oceanvärldar när hänsyn tas till plasma, och att vi får förutsägelser inför framtida observationer (t.ex. av ESAs JUICE till de Galileiska månarna).

Dnr
115/18
Projektledare
Shahab Fatemi
Lärosäte
Umeå universitet
2019
235 kkr
2020
258 kkr
2021
280 kkr
2022
304 kkr
Typ av bidrag
Career grant, 4 years VR grant subtracted