Krisövning förbereder experter på ett kraftigt asteroidnedslag hero

Krisövning förbereder experter på ett kraftigt asteroidnedslag

En grupp experter från amerikanska och europeiska rymdorganisationer har nyligen deltagit i en katastrofövning som leddes av NASA. I ett fiktivt scenario har experterna fått öva på att hantera ett av de värsta hoten som mänskligheten kan ställas inför, ett kraftigt asteroidnedslag.
Fiktiv bild från NASA:s krisövning som visar var risken är störst för påverkan från asteroiden.
ESA
Fiktiv bild från NASA:s krisövning som visar var risken är störst för påverkan från den potentiella asteroiden.
Publicerad
2021-05-03
Dela artikel:

Den 26–30 april arrangerade NASA en stor krisövning där flera experter från amerikanska och europeiska rymdorganisationer deltog. De ställdes alla inför ett skräckfyllt hypotetiskt scenario där en asteroid som befann sig 35 miljoner mil bort närmade sig jorden. När asteroiden upptäcktes var den bara sex månader ifrån att slå ner på jorden vilket skulle kunna få katastrofala konsekvenser. 

I den stora krisövningen delgavs deltagarna dag för dag mer information om asteroidens storlek, dess bana och kunde med den informationen också räkna på riskerna för att den skulle träffa jorden. I takt med att mer kunskap om asteroiden kunde samlas in och användas för viktiga beräkningar, kunde experterna också arbeta för att hitta en lösning för att försöka stoppa rymdstenen från att slå ner på jorden.

Aterroiden 2021PDC 

I NASA:s scenario upptäcktes den fiktiva asteroiden som kallades 2021PDC, den 19 april. Den befann sig då på väg mot jorden och väntades nå fram bara sex månader senare. I början av övningen beräknades sannolikheten för att den skulle slå ner på jorden till fem procent. Men allt eftersom övningen fortgick och mer information tillgavs deltagarna visade det sig att den med stor sannolikhet skulle slå ner antingen i Europa eller på den norra delen av kontinenten Afrika. Deltagarna i övningen övervägde olika förslag för att stoppa asteroiden, till exempel att skicka ut rymdfarkoster för att försöka förstöra asteroiden eller avleda den från att träffa jorden.

De sex månader som krisgruppen i den fiktiva övningen hade på sig att stoppa asteroiden visade sig vara för kort tid. Gruppen kom fram till att det inte var möjligt att hindra den hypotetiska astroiden från att slå ner på jorden, under det korta tidsfönstret. I det fiktiva scenariot slog asteroiden ner i Östeuropa.

Under övningen gjorde experterna bedömningen att det med nuvarande kapacitet inte skulle vara möjligt att skicka iväg en rymdfarkost med uppdraget att tillintetgöra asteroiden eller att ändra dess väg, med så kort framförhållning.

Värdefull övning för framtiden 

NASA som arrangerade krisövningen och det fiktiva scenariot beskriver övningen som mycket värdefull för att flera parter i framtiden kunna samarbeta vid en potentiell liknande katastrofhändelse. 

- Den här typen av krisövningar hjälper planetförsvarsgrupper att kunna kommunicera med varandra och med de berörda regeringarna för att säkerställa att vi alla är samordnade om ett potentiellt påverkanshot identifieras i framtiden, säger Lindley Johnson, NASA: s planetförsvarsofficer, i ett pressmeddelande.

Så vitt vi känner till idag finns det för närvarande inga hot mot att jorden ska drabbas av en liknande asteroid. Men för rymdorganisationerna är det viktigt att förbereda sig på att en liknande katastrofsituation kan uppstå.

Runtom i världen finns flera teleskop som används för att upptäcka okända föremål och asteroider som kan vara på väg mot jorden. Men kapaciteten för att upptäcka alla föremål som riskerar att träffa jorden anses inte vara tillräcklig.

Nytt testbäddsteleskop

Som en del i att öka kapaciteten och kunna identifiera fler objekt har ESA tagit fram ett nytt testbäddsteleskop som kallas Test-bed Telescope 2, eller TBT2. Teleskopet är en del av det världsomspännande uppdraget att upptäcka främmande objekt som riskerar att närma sig jorden.

Det nya teleskopet finns på ESO:s anläggning på La Silla-observatoriet i Chile. Det har också en identisk motpart på norra halvklotet i Cebreros, i Spanien. Tillsammans ska de två teleskopen fungera som ett öga ut mot rymden och söka efter eventuella asteroider eller andra föremål som skulle kunna utgöra ett hot mot oss på jorden. Tillsammans testar teleskopen också en ny typ av hård- och mjukvara för ESA:s framtida teleskopnätverk ”Flyeye” som är helt automatiserat. 

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen