Covid-19 leder till lägre halter av kvävedioxid i atmosfären hero

Covid-19 leder till lägre halter av kvävedioxid i atmosfären

Den europeiska rymdorganisationen ESA kan visa att halterna av den giftiga gasen kvävedioxid sjunkit i Europa över de senaste månaderna. Främst märks minskningen över norra Italien, vilket kan förklaras av de politiska beslut som tagits i kampen mot coronaviruset, covid-19.
Covid-19 leder till lägre halter av kvävedioxid i atmosfären
Innehåller modifierad Copernicus Sentinel data (2020), bearbetad av ESA, CC BY-SA 3.0 IGO
Publicerad
2020-03-16
Dela artikel:

Tidigare har vi skrivit om lägre halter kvävedioxid över Kina till följd av det pågående utbrottet av coronaviruset, covid-19. Från den 1–20 januari visar satellitbilder höga nivåer av kvävedioxid över Kina, medan bilder från 10–25 februari visar betydligt lägre nivåer och ibland är den inte synlig alls. Kvävedioxid är en gulbrun gas som kommer från bilar, kraftverk och industrier. Hos oss människor kan gasen orsaka hosta, astma och andningssvårigheter.

Nu kan den europeiska rymdorganisationen ESA visa på att samma mönster går att se över Europa, och främst över norra Italien. Efter att Italien tagit karantänsåtgärder för att minska spridningen av viruset har halterna av kvävedioxid minskat som en följd av stängda industrier och minskad trafik. Mätningarna har gjorts av satelliten Sentinel-5P som är en del av Copernicus, Europas jordövervakningssystem.

- Även om det kan finnas små variationer i mätningarna på grund av molntäcke och förändrat väder, är vi mycket säkra på att minskningen av utsläpp som vi kan se, sammanfaller med karantänen i Italien som orsakar mindre trafik och industriell verksamhet, säger Claus Zehner på ESA.

Satelliten Sentinel-5P bär Tropomi-instrumentet som kartlägger en mängd spårgaser som kvävedioxid, ozon, formaldehyd, svaveldioxid, metan, kolmonoxid och aerosoler - som alla påverkar luften vi andas in och därför också vår hälsa och vårt klimat.

Läs mer hos ESA

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen