Hero Image
Nasa

Spårningsutrustning

Identifiering och spårning av satelliter för datakommunikation är den enskilt viktigast funktionen för ett stabiliserat antennsystem i maritim miljö. Utan korrekt identifikation eller spårning fungerar inte överföringen eller så tvingas kommunikationen stängas ned för att inte störa annan kommunikation eller utrustning som är kopplade mot satelliten.

C2SAT kommer inom ramen för Ryt 2010 utveckla en förbättrad identifikations och spårningsutrustning, tillsammans med urvalsalgoritmer, för att säkerställa funktionalitet och prestanda enligt industrins högt ställda krav på tillgänglighet och kvalitet. Huvudinriktningen för utvecklingen är att utnyttja ett flertal sätt att samla information som sedan tolkas och sammanvägs för att hitta och spåra önskad satellit och dataöverföringssignal. I förstudiearbetet har avkodning av DVB-sändning och Beacon-mottagare studerats och specificerats. Även annan tillgänglig information som mottagen effekt och signalbandbredd kommer att vara insignaler till beräkningsalgoritmen för identifiering och spårning. Projektet kommer genom att på detta sätt utnyttja en mängd olika indata för identifikation och spårning säkerställa kravet att alltid vara uppkopplad.

Hårdvara specificerad för maritim miljö samt mjukvara tas fram i projektet. I arbetet ingår också att industrialisera produkten vilket innebär dokumentation och test samt uppbyggnad av produktionsverktyg och dokumentation skall utvecklas.

Dnr
157/10
Företag
C2SAT communications AB
2010
364 500 kr
2011
121 500 kr
Totalt beviljat bidrag
486 000 kr