Hero Image
ESA

Satellitdata för typning och vattenkvalitets övervakning av sjöar i södra Sverige

Introduktion

Det europeiska vattendirektivet säger att alla medlemsstater ska övervaka den ekologiska statusen i alla sjöar större än 50 ha (0,5 km2 ) och att åtgärder måste vidtas om inte god eller hög status uppnås. Statusklassningen baseras bl.a. på ett antal faktorer kopplade till växtplankton, makrofyter, bottenfauna och fisk, som tillsammans ska ge en bild av sjöns kvalitet. Budgeten för miljöövervakning
av kust och sjöar räcker inte till för att med traditionella mätmetoder täcka in det informationsbehov som finns och som krävs för att uppfylla kraven i vattendirektivet. Det behövs därför kompletterande mätmetoder som kan bidra till ett förbättrat underlag i övervakningsprogrammen.

Syfte och mål

Övervakningsdata saknas och/eller är rumsligt och tidsmässigt begränsade för många sjöar. Satellitbaserad vattenkvalitetsinformation skulle kunna utgöra ett kostnadseffektivt komplement till konventionella övervakningsdata. Fokus för detta projekt var att undersöka i vilken utsträckning denna kunskapslucka kan fyllas med satellitbaserade vattenkvalitetsprodukter.

Slutsats

Det finns goda, till mycket goda, möjligheter att bedöma koncentrationen av klorofyll, turbiditet och siktdjup i sjöar i storleksklassen > 5 km2. Med avseende på humus indikerar resultaten tyvärr att den utvärderade algoritmen inte är ett alternativ för operativ bestämning av sjötyp baserad på "humus nivå" (AbsF). Förhoppningen är att pågående forskning och utveckling, med avseende på specifika algoritmer för humösa vatten, förbättrar möjligheterna inom en snar framtid. En alternativ metod för att mer statiskt bedöma humusnivå utarbetades och testades initialt. Metoden kan vara ett alternativ sjöar som saknar AbsF-data, men för vilken det finns siktdjupsdata. De sammanfattade resultaten avser produkter baserade på ENVISAT MERIS och Sentinel-3 OLCI data, d.v.s. data med 300 meters upplösning. Det är dock mycket troligt att det även går att skatta turbiditet och siktdjup från satellitdata med bättre upplösning (Sentinel-2 MSI), d.v.s. med 10-20 meters upplösning.

Projektgrupp

Brockmann Geomatics
Petra Philipson, Katarina Lyth och Susanne Thulin
Havs- och Vattenmyndigheten
Bertil Håkansson, Ulrika Stensdotter Blomberg och Elisabeth Sahlsten
Länsstyrelsen
Maria Carlsson, Lars Stibe, Monica Andersson, Joakim Pansar, Niclas Bäckman, Helene Ek och Gunnar Milvert
SLU
Stina Drakare och Stephan Köhler
Sydvatten AB
Kenneth M Persson
För mer information om projektet, kontakta Petra Philipson, Brockmann Geomatics, email:
petra.philipson(a)brockmann-geomatics.se, Mobil: +46 70 – 699 60 46.

 

Diarienummer
228/14
Företag
Brockmann Geomatics Sweden AB
2015
500 000 kr
Total
500 000 kr