Internationella utbildningar och praktikplatser

Nasa-praktik

Rymdstyrelsen har ett avtal med National Aeronautics and Space Administration (NASA) i USA om att ge svenska studenter möjlighet att delta i NASA:s International Internship Program (NASA I2). Studenter ges möjlighet att göra praktik på ett av NASA:s center under en vårtermin. Alla ansökningar bereds först vid Rymdstyrelsen för att sedan slutberedas av Nasa.
Rymdstyrelsen ger varje år 2-3 studenter möjlighet att under vårterminen göra praktik där Rymdstyrelsen står för kostnaden för själva praktikplatsen (tuition) samt ersättning för rese- och visumkostnader. Studenten betalar själv övriga kostnader som mat och logi. Terminen är ca 16 veckor lång och startar i början av januari.


Kostnad
Kostnaden för att delta i NASA I2 var 2018 ca $7600 USD. Utöver detta tillkommer levnadsomkostnader (till exempel kostnader för resa, visum, boende och mat). Rymdstyrelsen kommer att ge ekonomiskt stöd till 2-3 personer för att delta i programmet våren 2018 och vi planerar för att göra detsamma för våren 2019. Stödet innefattar själva kostnaden för att delta i programmet samt resa till och från NASA-centret där praktiken genomförs samt kostnad för visum. Övriga kostnader står studenten själv för.
Rymdstyrelsen utser 2-5 kandidater som NASA sedan gör sitt urval från, det kan då hända att Nasa är villiga att erbjuda fler studenter än de 2-3 som Rymdstyrelsen kan stödja finansiellt en plats. Det är därför viktigt att du i din ansökan även anger om du är beredd att stå för hela kostnaden själv. Hur urvalet av studenter går till beskrivs nedan under rubriken Urvalsprocess.
Observera att alla ansökningar om Nasa-praktik måste gå genom Rymdstyrelsen. Nästa ansökan kommer att gälla för våren 2019 och kommer att utannonseras på Rymdstyrelsens hemsida i maj 2018.


Ansökningskrav
NASA har ett antal krav som ska vara uppfyllda för att kunna delta i deras urvalsprocess. Dessa är:
- Vid tiden för praktikperioden måste du vara student på kandidat- eller magisternivå inom något av områdena: Science, Technology, Engineering eller Mathematics.
- Du måste ha snittbetyg motsvarande 3,0 i det amerikanska systemet. Det motsvarar ungefär VG i svenska betygsystemet innan 2011 och C i svenska betygsystemet efter 2011.
- Du ska visa på intresse inom rymdområdet.
- Du ska besitta goda kunskaper i engelska.
- Du måste vara svensk medborgare.
Ansökan, skriven på engelska, gör du här (öppnar i maj 2018):
Ansökningsformulär Nasa-praktik


Urvalsprocessen
När ansökningstiden har gått ut utser Rymdstyrelsen 2-5 kandidater. Av dessa finansierar myndigheten 2-3 personer. Denna urvalsgrupp skickas sedan till NASA som väljer ut de mest lämpliga kandidaterna till programmet. Ansökningsprocessen är således uppdelad i två steg.
Om du blir utvald kontaktar Rymdstyrelsen dig med ytterligare information. Notera att du är med i NASAs urval om du är med på listan med 2-5 kandidater som Rymdstyrelsen väljer ut. Det betyder att du kan bli utvald även om du inte får finansiering av Rymdstyrelsen.

 

Summer School Alpbach - rymdkurs i Alperna i sommar

Varje sommar anordnas en 10-dagars sommarkurs i de österrikiska Alperna där sextio teknik- och naturvetenskapsstudenter från hela Europa får lära sig mer om rymdteknik och rymdforskning. Svenska studenter kan ansöka om bidrag från Rymdstyrelsen.

Under sommarskolan 2017 fick deltagarna lyssna till föreläsningar om rymdvetenskap och teknik.  Deras uppdrag var att definiera och utforma ett rymduppdrag i samarbete med kunniga vetenskapliga och tekniska experter inom temat ” The dusty universe” . Temat för sommarskolan 2018 är ”Asteroid Return Missions”.

Summer School Alpbach arrangeras av Aeronautics and Space Agency of FFG och den Europeiska rymdorganisationen, Esa, tillsammans med de nationella rymdmyndigheterna i Esas medlemsländer. I Sverige är det Rymdstyrelsen.


Sök resebidrag från Rymdstyrelsen
Svenska studenter på universitets- eller högskolenivå med inriktning naturvetenskap och teknik kan ansöka om resebidrag från Rymdstyrelsen för att delta i Summer School Alpbach 2018. Resebidraget uppgår till max 15 000 kronor och täcker normalt resekostnader samt deltagaravgift till skolan, vilken inkluderar kostnader för boende och vissa måltider. Rymdstyrelsen stödjer upp till tre svenska Alpbach-deltagare.


Uttagning
Uttagningen av de studenter som beviljas bidrag görs av Rymdstyrelsen baserat på studenternas meriter och personligt brev med motivation. Där ska det anges varför deltagandet i skolan är värdefullt för dem. Besked ges under maj 2018.


Behörighet
För att söka till Summer School Alpbach 2018 ska man vara student permanent bosatt i Sverige, det vill säga ha ett svenskt personnummer.

Ansökning – 2 delar
Ansökan till kursen sker genom
- ett webbaserat formulär på Summer School Alpbachs hemsida
Ansökan om resebidrag sker genom
- ett personligt brev som skickas till Rymdstyrelsen.
I det personliga brevet ska man berätta lite om sig själv, sina forskarintressen samt varför deltagandet i sommarskolan är värdefullt för den sökande.

Skicka ansökan om resebidrag senast den 31 mars 2018 till Perina Stjernlöf på Rymdstyrelsen, perina.stjernlof@snsb.se
Esa

EsocSom svensk medborgare finns det ett antal möjligheter att göra olika typer av praktik inom European Space Agency (Esa). Dessa kan du läsa kort om här, med länkar till Esas egna hemsidor för respektive program. 

- YGT

YGT står för Young Graduate Trainee och är ett program för dig som nyligen har tagit din examen. Programmet sträcker sig över ett år och ger möjlighet till värdefull arbetslivserfarenhet inom rymdområdet. Programmet riktar sig till ingenjörer, fysiker, biologer, hälsovårdsspecialister samt ekonomer och jurister. Ansökningen till YGT-programmet öppnar i mitten av november och håller öppet en månad. Varje år väljs ca 80 personer ut att delta i programmet. De flesta sökanden har en examen på Magisternivå. Intervjuer hålls vanligtvis i februari och mars. Därefter väljs personer ut inom respektive område av de olika avdelningarna inom Esa.
Notera att du måste ha erhållit din examen innan du börjar jobba på Esa som en YGT. Du måste också vara medborgare i ett av Esas medlems eller samarbetsländer.

För mer information besök Esas webbplats (engelska).

- Studentpraktik

Studenter inom Esas medlems- eller samarbetsländer ges också möjlighet att kunna göra studentpraktik hos Esa. Ansökande personer bör vara i slutet av sin utbildning. Många studenter tar det här tillfället i akt och skaffar underlag till sitt examensarbete. Möjligheter finns på flera av Esas center. Du bör fundera igenom inom vilket område du vill göra din praktik och sen ansöka via ett online-formulär direkt till det center där du vill bli placerad.

Mer information om urval och hur processen går till (engelska).

- Research Fellowships

Har du nyligen disputerat har du möjlighet att söka till Esas ”Postdoctoral Research Fellowship Programme” (medborgarskap i ett av Esas medlems- eller samarbetsländer krävs). Det är ett program som sträcker sig över två år. Du kan skicka in ansökan löpande under året, men urvalsprocess börjar normalt i oktober.

Information om antagningskrav och ansökningsblankett (engelska).

Om du vill läsa mer om de olika möjligheterna inom Esa på olika utbildningsnivåer kan du titta i denna broschyr (pdf, engelska)


  
 

International Space University (ISU)

ISUISU är ett utbildningsinstitut med sin bas i Frankrike. På ISU finns det möjlighet att genomföra ett Magisterprogram som sträcker sig över ett år. De har också en sommarkurs som sträcker sig över två månader. Utbildningen fokuserar på rymdteknik och närliggande områden.

Ansökningsformuläret till ISU:s kurser (engelska).

Bild: Studenter vid ISU ©ISU

 

 

Andra internationella utbildningar

TopTech, Delft, Nederländerna (kursavgifter sponsras inte av Rymdstyrelsen)

Erasmus Mundus Master Course in Space Science and Technlogy (Space Master)

Senast uppdaterad: 1 december 2017