RyT projekt 2017

 

Geoanalysis Sweden AB - Skogliga metoder med Sentinel satellitdata

Projektet syftar till att utveckla metoder och algoritmer för skoglig kartering med hjälp av Sentinel-1 och Sentinel-2 data. Detta omfattar utvärdering av karteringspotential, tillgång till och skapande av processkedjor för att hantera satellitdata från de Europeiska satelliterna Sentinel-1 och Sentinel-2 samt utveckling av metoder för bearbetning av dessa för att de ska kunna nyttjas till snabb kartering av främst Sveriges skogar. En viktig del av projektet omfattar utvecklingen av metoder för att kombinera nya data med äldre produkter från andra datakällor av hög upplösning (t.ex. flygburen laserskanning) men som kan vara utdaterade. Data och metoder som utvecklas inom projektet är avsedda att komplettera andra högupplösta datakällor men som har ett lägre temporalt uppdateringsintervall.

 

Omnisys Instruments - LNA:er för rymdapplikationer 

Sammanfattning  kommer.

 

APR Technologies AB - Elektro hydrodynamiskt svänghjul för attitydkontroll av nano- och mikrosatelliter

APR Technologies AB har under flera år utvecklat produktlinan uTR som primärt riktar sig mot termisk kontroll av stora satelliter i första hand geostationära kommunikationssatelliter.
En kvalitetssäkrad produktionslina är under uppbyggnad och de första produkterna kommer leveraras till en stor europeisk satellittillverkare under nästa år. De första flygningarna är beräknade till 2019-2020.
Med det nu sökta RyT projektet tar APR steget in på mikrosatelitmarknaden genom en vidareutveckling av uTR riktad mot attitydkontroll av mikro och småsatelliter.
Projektet kommer utvärdera tekniken och undersöka marknadsförutsättningarna för att lansera uTR tekniken i denna nya applikation för attitydkontroll av mindre satelliter.


Brockmann Geomatics Sweden - Aquamatics

Målet med projektet är att utveckla en hårdvaru- och databearbetningsplatform som, baserat på fjärranalysdata, möjliggör snabb produktion och tillhandahållande av vidareförädlad vattenkvalitetdata och produkter till användarsegmentet i form av myndigheter, forskare, företag och organisationer. Behovet av vattenkvalitetsinformation med god spatiell- och temporal upplösning är stor på lokal, regional, nationell och global nivå. Europeisk och nationell lagstiftning ställer krav på den akvatiska miljöövervakningen som idag inte kan uppfyllas med traditionella metoder. Många klimat- och miljöforskare efterlyser analys- och modelleringsunderlag med bättre spatiell och temporal upplösning. Copernicus programmet innebär stora möjligheter med avseende på öppna och fria data. Copernicus data distribueras i oförädlad form eller som fördefininerade standardprodukter. Orginaldata är i stor utsträckning oanvändbara för en oinsatt slutanvändare och standardprodukterna är mycket begränsade i sitt geografiska och tematiska användningsområde. Målet med utvecklingsprojektet är att uppnå en så hög grad av automatiserad vidareförädling som möjligt för att mer tids- och kostnadseffektivt kunna ta fram slutgiltigt kundanpassade produkter och information.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2 februari 2018