National forest parameter mapping 2005

 

Bakgrund och syfte

En rikstäckande rasterdatabas som beskriver skogstillståndet i landet år 2000 har tidigare tagits fram av institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik vid SLU i Umeå. Produkten heter kNN-Sverige2000 och den har fått sitt namn av att den sk ”k Nearest Neighbors” metoden använts för att uppskatta de aktuella variablerna. Karteringen har gjort genom att kombinera bilder från Landsat ETM+ med fältdata från Riksskogstaxerngen. Produkten täcker 96 % av landets skogsmarksareal och för varje pixel (25x25m) i satellitbilden som ligger på skogsmark finns uppgifter om ålder, höjd, trädslag och virkesförråd.

Syftet med detta projekt är att utföra en ny kartering av landets skogar som beskriver tillståndet år 2005. Eftersom sensorn på Landsat 7 inte längre fungerar kommer produktionen att ske m.h.a. SPOT-bilder. Projektets mål under 2005 är därför att utveckla metoder som gör det möjligt att använda SPOT-data vid karteringen. 
 

Genomförande

 
Ett av problemen med att använda SPOT-bilder är att de endast täcker ett 6x6 mil stort område. Detta innebär att antalet provytor från Riksskogstaxeringen som finns tillgängliga inom en bild blir alltför lågt för att skogstillståndet skall kunna beskrivas på ett tillfredsställande sätt m.h.a. kNN-metoden. För att hantera detta kommer en metod som gör det möjligt att använda provytedata från flera bilder att utvecklas. Karteringen kommer att baseras på en kombination av satellitbilder och kartdata. Även förändringar i form av avverkningar som identifierats med hjälp av satellitbilder från flera tidpunkter kommer att användas vid karteringen. Vilka variabler som kommer att ingå i den nya produkten är ännu inte bestämt, men åtminstone kommer uppgifter om om ålder, höjd, trädslag och virkesförråd att ingå. 
 

Förväntade resultat

 
De metoder som utvecklas implementeras i en produktionslinje som under 2006 används för att kartera tillståndet i landets skogar utifrån SPOT-bilder från 2005. Projektet är ett årigt och avslutas i december 2005.
 

Kontakt

 
Mats Nilsson, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, SLU, Umeå.
E-post: Mats.Nilsson(a)resgeom.slu.se
 
 

Senast uppdaterad: 25 maj 2009