Satellitdatabaserade metoder

Operationalisering av satellitdatabaserade metoder för övervakning av värdefulla naturtyper

Naturvårdsverket koordinerar arbetet med att ta fram ett nationellt uppföljningssystem för EUs naturvårdsverk Natura 2000. Detta arbete bedrivs inom Naturvårdsverkets projekt ”Metoder för uppföljning och övervakning av Natura 2000”.

Syftet med detta fjärranalysprojekt är att till miljöövervakning bidra med satellitdatabaserade operativa metoder i ett verktyg som gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt bedriva uppföljning av tillståndet i vissa värdefulla naturtyper med fokus på Natura 2000

Projektet bedrivs av Metria Miljöanalys i samverkan med Naturvårdsverket och Länsstyrelserna i Kalmar och Norrbotten. Projektet finansieras av Rymdstyrelsen och Naturvårdsverket.
Genomförande
Projektet utgår från tidigare genomförda satellitdatabaserade förändringsanalysprojekt och de krav på information som ställs vid uppföljning av Natura 2000. Ett starkt behov från användare är färdiga och användarvänliga redskap för satellitdatabaserad förändringsanalys. Ett sådant redskap eller verktyg som är i drift för uppföljning av förändringar i skogen är Enforma. Detta projekt fokuserar därför mot en anpassning av Enforma för att ta fram efterfrågad förändringsinformation inom andra naturtyper än skog. Övergripande tillvägagångssätt är:
 
Utveckling av prototypapplikation kallad Enforma Natur för satellitdatabaserad uppföljning av förändringar i värdefulla naturtyper, primärt våtmark och naturbetesmark.
Utbildning av berörd personal på Länsstyrelser i Enforma Natur.
Test av Enforma Natur och informationsflödet till ett nationellt uppföljningssystem. 
 

uppföljningssystem 

 


Figur 1. Exempel på ett flöde för satellitdatabaserad förändringsinformation till ett nationellt uppföljningssystem

 
 

Förväntade resultat

 
Centrala förväntade resultat är:
Verktyg Enforma Natur (prototyp) för satellitdatabaserad förändringsanalys.
Utvärdering av test.
Rekommendationer till en operativ fas. 
 

Projektlängd

 
2003 till 2004. 
 

Kontaktpersoner

 
Naturvårdsverket: Ola Inghe, Ola.Inghe@naturvardsverket.se
Metria Miljöanalys: Eva Ahlcrona,  eva.ahlcrona@lm.se 

Senast uppdaterad: 26 maj 2009