Myndighetssamverkan Copernicus - Årsrapport 2016

 

Syftet med Copernicus är att tillhandahålla information och tjänster för ett brett spektrum av användare inom följande tematiska områden:

• Land-, hav- och atmosfärsinformation - säkerställa en systematisk övervakning och prognostisering av tillståndet för vegetation, markanvändning, havsmiljö, vatten- och luftkvalitet mm på regional och global nivå;
• Information relaterad till klimatförändringar - bidra till att kartlägga effekterna av klimatförändringar, bedöma riskreducerande åtgärder och bidra till en kunskapsbas för att anpassa samhället till ett förändrat klimat och behovet av investeringar;
• Krisberedskaps- och säkerhetsinformation - ge underlag för insatser i händelse av katastrofer och återuppbyggnadsarbete, till berörda myndigheter så att de kan få fram korrekta uppgifter om t ex havsövervakning (oljeutsläpp), gränskontroll, globala konflikter, stöd till internationella insatser etc.

EU-kommissionen lägger stor vikt vid en väl fungerande nationell samordning av Copernicusarbetet så att medlemsländernas företrädare har ett brett mandat att företräda sin nations intressen, särskilt användarintressena, med god förankring. Samordningsrollen betonas också särskilt inom Copernicus User Forum.

Enligt myndighetssamverkans ”terms of reference” ska en årlig rapport om samverkansaktiviter och resultat presenteras för SMHI:s ledning med kopia till övriga myndighetschefer.

Copernicus – Årsrapport från Myndighetssamverkan Copernicus - 2016

Läs mer om Copernicus

Senast uppdaterad: 15 februari 2017