Myndighetssamverkan Copernicus

Copernicus-satelliter Sentinel

Europeiska kommissionen har tillsammans med ett antal europeiska rymdorganisationer, startat programmet Copernicus. Med hjälp av jordobservation via satellit (fjärranalys) ges möjlighet att beskriva den globala miljön, mäta miljötillståndet och kontinuerligt följa och analysera miljöförändringar.

Syftet med Copernicus är att tillhandahålla information och tjänster för ett brett spektrum av användare inom följande områden:

  • Land-, hav- och atmosfärsinformation - säkerställa en systematisk övervakning och prognostisering av tillståndet för vegetation, markanvändning, havsmiljö, vatten- och luftkvalitet med mera på regional och global nivå
  • Information relaterad till klimatförändringar - bidra till att kartlägga effekterna av klimatförändringar, bedöma riskreducerande åtgärder och bidra till en kunskapsbas för att anpassa samhället till ett förändrat klimat och behovet av investeringar
  • Krisberedskaps- och säkerhetsinformation - ge underlag för insatser i händelse av katastrofer och återuppbyggnadsarbete, till berörda myndigheter så att de kan få fram korrekta uppgifter om till exempel havsövervakning (oljeutsläpp), gränskontroll, globala konflikter, stöd till internationella insatser och liknande.


Copernicus är ett europeiskt program för övervakning av jorden. Copernicus samlar in och sprider data från flera källor, såsom jordobservationssatelliter och fältmätningar. Copernicus bearbetar även data och ger genom olika tjänster användaren tillförlitlig och aktuell information inom miljö- och säkerhetsområdet. De tjänster som erbjuds via Copernicus kan även skräddarsys efter särskilda offentliga eller kommersiella behov och får användas fritt. Copernicus samordnas och förvaltas av EU.
 

Nyhetsbrev från EU

Om du vill få löpande information om Copernicus-projektet kan du prenumerera på Europeiska kommissionens nyhetsbrev här.

 

Rapporter

Klimatanpassning är ett viktigt användningsområde för data från Copernicus. Satellitbilderna hjälper oss att följa och analysera miljöns förändring över tid och ta fram underlag för välgrundade beslut. För att skapa samhällsnyttor krävs att programmets data och tjänster används brett och av många användargrupper. Denna rapport hjälper användare inom klimatanpassning att upptäcka Copernicus och ger några konkreta exempel på hur programmet kan stödja det svenska klimatanpassningsarbetet.

Ta del av rapporten på Havs- och vattenmyndighetens webbsida

En engelsk version av rapporten finns här

 

Deltagare myndighetssamverkan Copernicus

För att samla de svenska myndigheter som har användning av data från Copernicus har gruppen Myndighetssamverkan Copernicus bildats.

Medlemmar i Myndighetssamverkan Copernicus är:

Försvarsmakten
Havs- och vattenmyndigheten
Jordbruksverket
Lantmäteriet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Polarforskningssekretariatet
Rymdstyrelsen
Sveriges geologiska undersökning
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Statens geotekniska institut
Statistiska centralbyrån
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Senast uppdaterad: 6 mars 2017