Nya utmaningar i Arktis

Konstruktiva idéer för att möta nya utmaningar i Arktis vid seminariet ”Space and the Arctic”

Seminariet ägde rum i World Trade Centre i Stockholm, 20 -21 oktober och attraherade talare och åhörare från hela världen, huvudsakligen internationella forskare, tjänstemän och beslutsfattare. Omkring 120 deltagare från norra Europa, Ryssland, Kanada och USA deltog. Seminariet, som var en aktivitet under det svenska EU- ordförandeskapet, organiserades enligt tre teman; klimatförändringar och miljö, transportsäkerhet och hållbar exploatering. Behov och utmaningar med att arbeta och leva i det snabbt föränderligt Arktis på grund av klimatförändringar kartlades och hur rymdbaserade tjänster kan användas bättre i det sammanhanget.

Det nyligen utkomna meddelandet från Europeiska Kommissionen om ”EU och Arktis” utgjorde en grund för diskussionen. Pågående europeiska projekt, såsom My Ocean och Polar View beskrevs och erfarenheter från regionala exempel såsom Östersjön lyftes fram som exempel som kan användas för tillämpningar och metoder i Arktis. Det varmare klimatet leder till ökad mänsklig aktivitet i Arktis, särskilt utvinning av olja och gas, ändrade mönster för fisket och nya farleder, som skapar risker för den känsliga miljön.

Under seminariet blev det tydligt att det finns ett uttalat underskott av rymdbaserad infrastruktur i Arktis. Det finns heller inte några internationella överenskommelser som gör användningen av rymdbaserad information obligatorisk, trots att sådana data betraktas som mycket värdefulla. Deltagarna undersökte olika sätt för rymdbaserad infrastruktur att underlätta kommunikation, miljöövervakning (genom GMES), varningssystem, navigation (genom Galileo) och för att spåra och övervaka fartyg i regionen för att säkerställa en hållbar utveckling.

Deltagarna godkände en rad rekommendationer och slutsatser som finns att läsa här. (engelska) 

Senast uppdaterad: 16 november 2009